Tentoon­stelling Face Value: Surveil­lance en iden­titeit in het tijd­perk van digi­tale gezichtsherkenning

Binnen het Digi­tale Cultuur programma van dit jaar onder­zoekt Face Value de veran­derende betekenis van het gezicht in een digi­talis­erende samen­leving, waarin gezichten steeds vaker worden vast­gelegd en geanaly­seerd als digi­taal portret. Bij het IMPAKT Centrum kun je bijzon­dere instal­laties en vide­ow­erken beleven. Aanslui­tend op de tentoon­stelling organ­is­eren IMPAKT en NFF op maandag 27 september een online panel Face Value: The Poli­tics of facial recog­ni­tion. Het panel is onderdeel van het NFF Profes­sionals Programma.
Mensen ontmoeten elkaar steeds vaker online en gezicht­sherken­ning wordt op steeds meer plekken ingezet (van smart­phones tot aan gren­scon­troles). Zo zien we dat gezichten steeds vaker door een tech­nol­o­gische lens’ worden gedig­i­taliseerd en getrans­formeerd. In dit proces fungeert het gezicht niet slechts als een start­punt van menselijke ontmoetingen, maar ook als wacht­woord, data­base en doelwit van over­hei­d­scon­troles. Wanneer we op straat lopen, een selfie posten of een demon­stratie bijwonen, lopen we het risico dat gezicht­sherken­ningssoft­ware ons gezicht analy­seert en de infor­matie opslaat in een data­base. Omdat dit proces van een afstand gebeurt en door­gaans onzicht­baar blijft, zijn we ons vaak niet bewust van de grote hoeveel­heid infor­matie die van ons gezicht wordt afgelezen en wat daarmee gebeurt. Wanneer, waarom en hoe je herkent word is geen neutraal proces, maar een proces dat geken­merkt wordt door struc­turen van in- en uitsluiting. Biometrische tech­nolo­gieën iden­ti­fi­ceren personen op basis van lichamelijke kenmerken; maar uit onder­zoek blijkt dat biometrische systemen bevooro­ordeeld zijn, en racisme, seksisme en andere vormen van discrim­i­natie kunnen vergroten. Samen met IMPAKT presen­teren we het werk van vijf kunstenaars(duo’s) die op een kritische manier bevragen hoe tech­nolo­gieën het gezicht in beeld brengen, wat de conse­quen­ties daarvan zijn en hoe we onze gezichten terug kunnen eisen. De werken in Face Value nodigen je uit om te reflecteren op wat er verloren gaat wanneer lichamen, stemmen en emoties worden gevangen in binaire code. Tegelijk­er­tijd toont Face Value hoe gezichts-tech­nolo­gieën op alter­natieve manieren kunnen worden ingezet om intieme en persoon­lijke connec­ties tussen tech­nolo­gieën, lichamen en gemeen­schappen mogelijk te maken. De IMPAKT tentoon­stelling Face Value kwam mede tot stand dankzij de onder­s­te­uning van de Gemeente Utrecht, Stim­u­ler­ings­fonds Creatieve Indus­trie, Stichting Democ­ratie & Media, Prins Bern­hard Cultu­ur­fonds, Pictoright Fonds en de Neder­landse Organ­isatie voor Weten­schap­pelijk Onder­zoek (NWO) en in samen­werking met het Neder­lands Film Festival.Geopend vanaf 18 september t\m 10 oktober Open­ingsti­jden: 12:00 — 17:00 van woensdag tot zondag 
Kunste­naars: Effi & Amir, Heather Dewey-Hagborg, Josèfa Ntjam, Ningli Zhu, Martine Stig. Curator: Rosa Wevers (Utrecht University) 
ga terug

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte