Academy

De nomi­naties en winnaars van de Grote Prijzen van de Neder­landse Film, de Gouden Kalv­eren, worden in de cate­gorieën speelfilm en lange docu­men­taire bepaald door middel van het Acad­e­mysys­teem. Het concept voor deze vorm van selectie en bekro­ning is ontwikkeld door het Neder­lands Film Festival en de in 2013 opgerichte Dutch Academy For Film (DAFF).

20201002 Utrecht NFF Beste Actrice Ramon Mangold

Stemmen Gouden Kalv­eren 2021

Heb je je gereg­istreerd om dit jaar mee te stemmen voor de Gouden Kalv­eren? Via onder­staande knop bereik je het NFF View­ing­plat­form, waar je de produc­ties kunt kijken en reviewen.

Wil je meestemmen?

Een grote groep vakgenoten kiest zelf jaar­lijks de nomi­naties en de winnaars, zoals ook bij inter­na­tionale competi­ties en film­pri­jzen als de Oscars, de Bafta’s en de Césars. De groep stemgerechtigden bestaat uit Gouden Kalf-winnaars, Neder­landse winnaars van hoofd­pri­jzen in het inter­na­tionale film­cir­cuit en uit de leden van de Dutch Academy For Film (DAFF).

Om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap van de DAFF moeten aspi­rant-leden voldoen aan de onder­staande criteria:

  • Film­makers: Drie hoofd­credits binnen één disci­pline (dus bijvoor­beeld als regis­seur). Produc­ties die hier­voor in aanmerking komen zijn speelfilms, korte films, tv-drama, lange docu­men­taires, korte docu­men­taires, tv-documentaires.
  • Voor de Industry-sectie komen film­pro­fes­sionals (o.a. filmdis­trib­u­teurs, casting direc­tors, agenten en consulenten) in aanmerking. Als je je aanmeld voor deze sectie, wordt gevraagd om een korte moti­vatie en een loopbaanomschrijving.
  • Voor­dracht door drie huidige DAFF-leden.

Het bestuur van de DAFF beslist of een aspi­rant-lid wordt toege­laten tot de Academy.

RM Gouden Kalveren Pers

Inschri­jven en kosten lidmaatschap

De stan­daard contributie bedraagt € 175,- (excl. BTW) per jaar. Voor Industry-leden bedraagt de contributie € 350,- (excl. BTW). De contributie wordt in vier termi­jnen afgeschreven.

Heb je een vraag of opmerking? Neem dan contact op via office@​daff.​org.

Het Neder­lands Film Festival en de Dutch Academy For Film 

Het Neder­lands Film Festival (NFF) en de Dutch Academy for Film (DAFF) werken samen vanuit het gedeelde belang bij een sterke en vitale film­sector in Neder­land. Het meest zicht­baar is de samen­werking in de jaar­lijkse Gouden Kalf Competitie, waarin de DAFF-leden mede de selectie, nomi­naties en winnaars bepalen voor speelfilms en lange docu­men­taires. Daar­naast werken NFF en DAFF samen in het organ­is­eren van sectoreven­e­menten zoals NFF Extended en DAFF Diners. Tijdens het Neder­lands Film Festival zijn de DAFF en haar leden zicht­baar betrokken als experts, juryleden en uitreikers van de Gouden Kalv­eren. Ook organ­is­eren de DAFF en het NFF jaar­lijks geza­men­lijk de genom­i­neer­den­bi­jeenkomst voor de gehele Gouden Kalf Competitie, alsmede als een stem­mers­bi­jeenkomst om alle stem­mers te bedanken voor hun inzet.

DAFF NFF logo1 01

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte