Tips van av-profes­sional Julia Rombout voor de Talent Feed­back Sessies

Met een studenten-Oscarnom­i­natie voor haar afstudeer­film Lazarus op zak, kon het bijna niet anders dan dat de carrière van Julia Rombout na haar afstud­eren een vlucht nam. De films die ze daarna produceerde zijn te zien geweest over de hele wereld. De film Nothing to Declare (regie: Hetty de Kruijf) was in 2018 de Neder­landse Oscar­inzending. In datzelfde jaar deed Julia mee aan het traject Talent en Route van het NFF en een jaar later zat ze ook als profes­sional in de Talent Feed­back Sessies.  Na het behalen van haar diploma aan de Filmacad­emie ging Julia in 2016 als zelf­s­tandig produ­cent aan de slag, onder de naam July Film: Wat ik mooi vind aan produc­eren, is dat je van begin tot eind heel dicht bij de projecten staat. Als produ­cent ben je niet alleen bezig met de finan­ciële kant van een film. Creativiteit valt juist mooi samen met de zake­lijke kant van het maken van films.’ Als begin­nend produ­cent merkte Julia dat het lastig is om in een snel tempo dingen van de grond te krijgen. Reden voor haar om zich aan te sluiten bij een meer geves­tigd produc­tiebedrijf Rinkel Film: Rinkel Film heeft mij omarmd als jonge produ­cent. Ik kies hier mijn eigen projecten uit, het is heel bijzonder dat ik deze volledige vrijheid krijg.’ Met haar eigen bedrijf produceert Julia voor­namelijk docu­men­taires, zoals Echo (regie: Huibert van Wijk). Bij Rinkel Film neemt ze fictiefilms op zich, maar de eerste lange docu­men­taire staat nu ook bij Rinkel Film op het programma. Maatschap­pelijke thema’s spreken Julia het meeste aan: Ik moet ergens boos of verdri­etig van worden, zodat er een bepaalde drive naar boven komt om de film te maken.’ Ze wordt veel benaderd door jonge makers en werkt hier dan ook graag mee samen. Talent en Route en Talent Feed­back Sessies Voor Talent en Route selecteert het NFF Neder­landse regis­seurs en produ­centen. De talenten krijgen een pitch­training, worden voorgesteld aan de (inter)nationale indus­trie en nemen deel aan de verschil­lende onderdelen van het NFF Profes­sionals Programma. Julia Rombout deed in 2018 mee aan dit traject: Ik werd gese­lecteerd en voelde me heel gevleid. Je wordt in de spot­light gezet door het NFF, dat is best wel tof.’ Julia aarzelde dan ook geen moment om mee te doen: Het is een hele handige manier om mensen te spreken die je normaal niet spreekt, of waar­voor je echt een aanlei­ding moet hebben om ze te spreken, een nieuw project bijvoor­beeld. Dat hoefde nu niet.’ Op een laag­drem­pelige manier je netwerk uitbreiden, kan een goede reden zijn om als nieuwe maker mee te doen. Julia gaf van tevoren aan dat ze graag inter­na­tionaal georiën­teerde profes­sionals wilde ontmoeten: Ik heb toen gesproken met een sales agent, waar ik twee jaar later mee ben gaan werken.’ Volgens Julia is het handig om voor de gesprekken op te zoeken met wie je gaat spreken, zodat je weet wie je voor je hebt: Je hebt het gevoel dat je iets van jezelf moet laten zien, maar het mooie aan de gesprekken was dat dat hele­maal niet zo was. Ik mocht alles vragen. Ze zaten daar echt voor mij.’ Ook kun je volgens Julia van tevoren opschri­jven wat je uit het gesprek wil halen. Een jaar later zat Julia bij de Talent Feed­back Sessies. Ze beoordeelde tijdens deze sessies plannen van nieuwe makers en ging met ze in gesprek. Dat is span­nend voor hen, want de plannen zijn dan nog niet ver ontwikkeld: Meestal begint het gesprek door middel van een aantal vragen die wij als lezers hadden, maar als maker kun je zelf ook vragen stellen.’ Julia deed hier niet aan mee om nieuw talent te scouten, want ze wilde graag dat makers op een veilige manier feed­back konden krijgen: Natu­urlijk ontstaan daar soms samen­werkingen uit. Dat is ook heel leuk, maar voor mij is dat niet direct waarom ik meedoe. Ik vind het juist belan­grijk om het niet als pitch te zien, maar als een heel open moment waarin je je als maker ook kwets­baar kunt opstellen.’ Julia heeft nog een gouden tip voor de nieuwe makers: Houd contact. Het is heel goed om mensen daarna nog even iets te sturen, al is het maar bedankt voor het gesprek.’ Momenteel werkt Julia o.a. aan de ontwik­keling van de speelfilm Waar Het Licht Breekt (regie/​scenario: Max Lunter) en de docu­men­taire Kind van de Tijd (regie: Huibert van Wijk). Tekst: Myrna Zwart  Wil jij ook deel­nemen aan de Talent Feed­back Sessies of één van de andere NFF Talent onderdelen? Meld je aan voor donderdag 15 juli 2021. Meer info
ga terug

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte