Ga naar inhoud

Algemene Voorwaarden

Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden van het Nederlands Film Festival, die gelden op alle Producten en Diensten die het NFF levert en het gebruik van de website filmfestival.nl. Door het gebruik van de website filmfestival.nl en de Producten en Diensten van NFF aanvaardt de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Definities
 1. Nederlands Film Festival / NFF: Stichting Nederlands Film Festival, gevestigd te Vinkenburgstraat 19 bis, 3512 AA, Utrecht.
 2. Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden van het NFF zoals opgenomen in dit document.
 3. Dienst: het platform van NFF waar Gebruikers via eigen apparaten al dan niet tegen betaling films en televisiedrama's kunnen bekijken en evenementen kunnen bijwonen.
 4. Producten: Tickets en passen (waaronder -maar niet beperkt tot- het Vriendenlidmaatschap en de Professionalspas) die het voor Bezoekers mogelijk maken om filmvertoningen en andere evenementen van NFF bij te wonen en NFF merchandise, verkocht via filmfestival.nl.
 5. Gebruiker: Personen die gebruik maken van de Producten en Diensten van NFF en de websitebezoeker van filmfestival.nl.
 6. Locatie: de plaats waar de filmvertoningen en evenementen plaatsvinden, dit kan zowel online zijn (via verschillende apparaten van de Gebruiker) als op een fysieke locatie.
 7. Partijen: NFF en de Gebruiker gezamenlijk.
 8. Transactie: De Gebruiker betaalt een bedrag, waardoor Partijen een rechtsverhouding aangaan, waarbij NFF voor een bepaalde tijd toegang geeft tot bepaalde content online of filmvertoningen/evenementen.
 9. Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen Partijen.
 10. Bezoeker: bezoeker van een fysieke locatie van het NFF.
Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten waarbij NFF Producten of Diensten van welke aard ook aan Gebruiker levert, ook indien deze Producten of Diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
 2. De toepasselijkheid van eventueel door Gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden wijst NFF van de hand.
 3. Partijen kunnen alleen schriftelijk afwijkingen van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. NFF is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op bestaande Overeenkomsten. De (gewijzigde) Algemene Voorwaarden zijn op de website van NFF te raadplegen.
Artikel 3. Overeenkomst

Na het bestellen van een toegangsbewijs en/of het bezoeken van een (online) event door Gebruiker gaan Partijen automatisch een rechtsverhouding aan waarbij NFF voor een bepaalde tijd toegang geeft tot bepaalde content online of fysieke filmvertoningen/evenementen. Het is niet mogelijk deze ongedaan te maken of te annuleren. NFF restitueert reeds voldane bedragen niet.

Artikel 4. Mijn NFF
 1. Voor het kijken van content online, het bestellen van tickets, invullen van een accreditatieformulier of het inschrijven van producties voor het Nederlands Film Festival heb je een Mijn NFF account nodig. Om via filmfestival.nl tickets aan te kunnen schaffen voor filmvertoningen en evenementen die NFF organiseert, of toegang te krijgen tot betaalde content die NFF online aanbiedt, is het voor de Gebruiker noodzakelijk zich eerst eenmalig te registreren op de website. Gebruiker maakt dan een Mijn NFF account aan, waarbij laatstgenoemde verklaart deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden.
 2. Na inloggen in Mijn NFF wordt het voor de Gebruiker mogelijk toegang te krijgen tot de betaalde content van NFF en wordt het mogelijk tickets aan te schaffen voor filmvertoningen en evenementen. Het is alleen mogelijk betalingen te doen na inloggen. Het Mijn NFF account is gekoppeld aan het e-mailadres van de Gebruiker . Dit e-mailadres heeft NFF nodig om de tickets naar de Gebruiker toe te kunnen sturen en de Gebruiker tijdig te kunnen informeren over eventuele wijzigingen in het programma.
 3. Elke transactie die met het Mijn NFF account wordt gedaan, doet de Gebruiker zelf of gebeurt met toestemming van de Gebruiker. Misbruik/oneigenlijk gebruik van het Mijn NFF account komt voor rekening en risico van de Gebruiker. Wanneer de Gebruiker wenst toegang te krijgen tot fysieke filmvertoningen en evenementen zonder Mijn NFF account is het mogelijk om tickets aan te schaffen via de fysieke kassa's van NFF, waarvan NFF de locaties tijdig aankondigt via de website. Het is niet mogelijk om zonder Mijn NFF account toegang te krijgen tot betaalde online content van NFF.
Artikel 5. Toegang

Zonder geldig ticket wordt de toegang geweigerd. Na aanvang van een evenement of filmvertoning op locatie wordt er geen toegang meer verleend. Gebruiker heeft in dit geval geen recht op restitutie. Online wordt korte tijd nog wel toegang verleend na aanvang van het programma, maar er wordt geen vermindering op de prijs aangebracht. Toegang is alleen voor de Gebruiker die het ticket heeft aangeschaft via zijn of haar Mijn NFF account of via de fysieke kassa.

Artikel 6. Huisregels op locatie
 1. NFF hecht aan een veilige omgeving en respecteert het huisreglement of eventuele algemene voorwaarden van alle festivallocaties. De Bezoeker respecteert ook het huisreglement en de algemene voorwaarden van alle festivallocaties.
 2. Bezoekers dienen te allen tijde de aanwijzingen van het personeel van de locatie en NFF op te volgen.
 3. Het is niet toegestaan om opnames te maken tijdens programma’s van NFF, tenzij daar vooraf schriftelijk toestemming voor is gegeven door de afdeling Pers & Publiciteit van NFF.
 4. NFF stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijke schade of schade en/of verlies aan eigendommen van Bezoeker tijdens zijn of haar bezoek aan een NFF-locatie.
 5. Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Mocht je dit onverhoopt ervaren, dan nodigt NFF de Bezoeker uit om hierover meteen de NFF-locatiemanager te informeren. De NFF-locatiemanager kan hier actie op ondernemen, zoals het verwijderen van de Bezoeker die zich niet aan de regels houdt.
 6. Wanneer de Bezoeker zich in of in de omgeving van een festivallocatie bevindt, is het mogelijk dat de Bezoeker gefotografeerd of gefilmd wordt door NFF of door externe partijen met publicatie en commerciële verspreiding tot gevolg. De Bezoeker wordt geacht hiermee akkoord te zijn tenzij de Bezoeker aan NFF tevoren aangeeft dit voor een specifiek evenement en festivallocatie hiermee niet akkoord te gaan.
Artikel 7. Privacy

NFF vindt het belangrijk om zorgvuldig met de persoonsgegevens van de Bezoeker en de Gebruiker om te gaan. Dit geldt ook voor de gegevens die NFF voor haar dienstverlening in haar geautomatiseerde systemen registreren. Dit doen we conform de richtlijnen van de AVG. Gebruiker wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van NFF welke op de website van NFF raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten
 1. De op het ticket van NFF rustende intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan
  NFF.
 2. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen van NFF zouden kunnen worden geschaad.
 3. Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van industriële eigendom van het ticket te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het ticket.
 4. Het is Gebruiker verboden het ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
 5. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van NFF aan Gebruiker.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
 1. Mocht NFF in het kader van haar verplichtingen aan Gebruiker aansprakelijk zijn, is de aansprakelijkheid van NFF wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de tickets aan Gebruiker in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van NFF of haar ondergeschikten.
 2. De aansprakelijkheid van NFF wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Gebruiker NFF onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en NFF ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat NFF in staat is adequaat te reageren.
 3. Gebruiker vrijwaart NFF voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Gebruiker van enige verplichting jegens NFF, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk en uiterlijk 48 uur na het ontstaan daarvan schriftelijk bij NFF meldt.
 5. NFF kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Gebruiker geen aanspraak maken op een vervangend ticket of terugbetaling van enige gelden. NFF is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan NFF.
 6. NFF aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Gebruiker bij derde partijen verkregen Tickets. NFF kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
 7. NFF is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade die de houder van dit ticket ondervindt door handelen of nalaten van derden.
Artikel 10. Overmacht
 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan NFF kan worden
  toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan schuld van NFF en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van NFF komt.
 2. Partijen komen overeen dat onder overmacht ook zal worden verstaan: alle ten tijde van de totstandkoming van een Overeenkomst onbekende (lokale) gevolgen van een pandemie.
 3. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft NFF in geval van
  overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Gebruiker op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Gebruiker mee te delen en zulks zonder dat NFF gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Artikel 11. Toepasselijk recht
 1. Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 2. Eventuele geschillen tussen Partijen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Geniet van je bezoek aan het NFF. Mocht je feedback hebben, stuur dan een e-mail naar klantenservice@filmfestival.nl.