Basison­der­wijs

Kinderen komen op steeds jongere leeftijd in aanraking met film en vertellen op social media meer dan ooit verhalen via beeld. Waarom leren zij dan niet stan­daard over film op school? Het NFF daagt alle leraren van Neder­land uit om daar veran­dering in te brengen.

Het Programma: NFF Filmver­toning in de klas

Met het NFF Educatiepro­gramma voor het basison­der­wijs creëer je een echte NFF-bioscoop ervaring. Je kiest een film aanslui­tend bij je leer­doel en de leeftijd van je leer­lingen. Bij de film ontvang je een bijbe­horend lespakket dat inspeelt op de thematiek van de film en de basis­principes van Filme­d­u­catie. Met de NFF Filmkit trans­formeer je het vertrouwde klaslokaal om tot een feestelijke film­fes­ti­val­lo­catie: een uitje naar de bios zonder reis­tijd, en weinig tot geen voor­berei­d­ingstijd. Zelf een mini film­fes­tival organ­is­eren op school wordt zo kinderspel!

Wat krijg je allemaal?

 • Voor alle onder­wi­js­niveaus, van groep 1 tot en met 8.
 • Keuze uit de nieuwste, leukste, met zorg gese­lecteerde festi­val­films (van animatie tot documentaire);
 • Een NFF-bioscoop­er­varing in je klas met de NFF Filmkit;
 • Speciaal voor de films ontwikkeld lesma­te­riaal;
 • Prak­tische doe-opdrachten die je ook op een later tijd­stip kunt inzetten;
 • Thema’s die aansluiten bij de belev­ingswereld van je leerlingen;
 • Lessen sluiten aan bij de leer­doelen: kritisch leren kijken, analy­seren, reflecteren en zelf verhalen maken
 • Uniek inkijkje in het maakproces van de films;
 • Speciale video­bood­schappen of liveg­e­sprekken met makers;
 • Alles vanuit je eigen klaslokaal of school! Je hebt alleen een beamer of digi­bord en internet nodig.
 • Flex­i­bele program­ma’s die een uitkomst bieden voor actieve kleuterk­lassen met beperkte aandachtsspanne.

Inschri­jvingen

De inschri­jvingen van 2021 zijn gesloten. Meld je aan de voor de nieuws­brief en ontvang als eerste meer infor­matie over de inschri­jf­mo­gelijkheden van 2022.

NFF Thuis foto Momenttom

Meld je aan

Schrijf je in

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte