Tips van Marc Bary van IJswater Films voor de Talent Speeddates

Marc Bary is produ­cent en eige­naar van het produc­tiebedrijf IJSWATER films. Als av-profes­sional gaat hij al jaren naar de Talent Speed­dates van het Neder­lands Film Festival. Voor hem is het een mooie gele­gen­heid nieuwe talentvolle film­makers te ontmoeten.

Ik vind het altijd heel inter­es­sant om te zien wat zich weer als nieuw talent aandient.’ 
Hoewel de gesprekken tijdens speed­dates rond de vijf minuten duren, kan er toch een klik met iemand zijn en kan een korte kennis­making een inter­es­sant vervolg krijgen. Marc heeft het zelf meerdere malen meege­maakt dat er naar aanlei­ding van een speed­dates een samen­werking volgde met een film­maker. Zo heeft IJSWATER films onder andere de KORT! NOVA van Luca Meis­ters (Regieo­plei­ding Toneela­cad­emie Maas­tricht, 2019) gere­aliseerd en is er met Fleur Bax (HKU, 2020) een idee voor een korte fictiefilm ontwikkeld. Met beide makers vond de eerste ontmoeting plaatst tijdens het NFF Talent­pro­gramma van het festival. Het liefst bereidt Marc zich voor een speed­date ronde niet te veel voor. \‘Natu­urlijk kijk ik wel altijd even kort naar de lijst met deel­ne­mende makers, maar ik wil me vooral laten verrassen.\’ Het is fijn om te weten welke oplei­ding iemand heeft gedaan en of iemand een afstudeer­film heeft gemaakt of bezig is met een ander project. Hier­door kun je toch een beetje een beeld krijgen van de voor jou onbek­ende film­maker die tegen­over je zit. Ook zal je met een scenar­ioschri­jver een heel ander gesprek hebben dan met bijvoor­beeld een net afges­tudeerde regis­seur.
Als ik makers die deel­nemen aan de speed­dates een tip zou moeten geven? Het is natu­urlijk heel voor de hand liggend, maar je moet wel echt jezelf zijn en proberen rustig te blijven.\’
Een dergelijke speed­date is immers ook maar een gesprek tussen twee mensen: de pitcher en de catcher.’ Verder vindt Marc het van groot belang dat beide partijen inter­esse in elkaar tonen. Een maker moet zich ook bedenken wie er aan de andere kant van de tafel zit. Het is zonde als makers zo gefo­cust zijn op hun eigen pitch, dat ze vergeten te luis­teren naar de persoon die tegen­over hen zit.’ Als andere tip wil Marc meegeven, dat het belan­grijk is dat makers meteen to-the-point komen en laten zien wie ze zijn en wat ze doen. Je krijgt namelijk maar vijf minuten en het liefst wil je ook nog wat tijd benutten om te vertellen wie jij als persoon bent om, in de korte tijd die je hebt, toch een soort van band op te bouwen. Verder is het contact dat je als maker legt na de speed­date net zo belan­grijk als het gesprek zelf. Bij de follow-up wordt namelijk duidelijk of jullie iets voor elkaar kunnen betekenen en of het daad­w­erke­lijk een goede match is.
Marc ziet in dat het talent­pro­gramma van het NFF voor nieuwe makers belan­grijk is. Je moet alle middelen die je aangereikt krijgt pakken om jezelf te presen­teren op de markt.’
Het talent­pro­gramma is een manier om te laten zien wie je bent wanneer je net afges­tudeerd bent of auto­di­dact bent. De speed­dates zorgen hierbij voor een laag­drem­pelige manier om in contact te komen met profes­sionals die wat voor jou als nieuwe film­maker kunnen betekenen. Net zo belan­grijk als de profes­sionals zijn volgens Marc de medekan­di­daten die je op zo’n dag leert kennen. Miss­chien kun je iets voor elkaar betekenen en kan er bijvoor­beeld een samen­werking ontstaan tussen nieuwe film­makers. Op die manier kan het NFF Talent­pro­gramma een plek zijn, waar het uitbreiden en intro­duc­eren van je eigen netwerk begint. Wil jij ook deel­nemen aan de Talent Speed­dates of één van de andere NFF Talent onderdelen? Meld je aan voor donderdag 15 juli 2021. Meer info Tekst: Valérie Hoffmann
ga terug

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte