Ga naar inhoud

Reshaping reality ESSAY

Alternatieve realiteiten in het tijdperk van AR-filters

Toen we voor het eerst hoorden over het festivalthema van dit jaar, 'The Makeable Mind', worstelden we met het vinden van onze eigen benadering van een onderwerp dat zo’n verscheidenheid aan interpretaties kan hebben. Tijdens de lockdowns en het stilvallen van de wereld was het een uitdaging om nieuwe prikkels en inspiratie te vinden. Digitale platforms fungeerden als onze belangrijkste vorm van communicatie en als toegangspoort tot de buitenwereld. Het leek dus vanzelfsprekend om ons onderzoek te beginnen vanuit het comfort van onze bank en de realiteit te verkennen door de lens van sociale media. Terwijl we door Instagram scrolden, merkten we dat onze feeds werden overspoeld met alternatieve versies van de werkelijkheid, gemaakt met verschillende technologieën. Van al deze innovaties trok vooral het creatieve gebruik van Augmented Reality onze aandacht. Mensen creëerden met AR-filters verschillende versies van henzelf en hun omgeving, versies waarbij ze zich op hun gemak voelden of die pasten bij het moment dat ze het beeld maakten. Met hun telefoon vormden ze nieuwe werelden; de resultaten zijn betoverend.

Hoe meer we ons in het onderwerp verdiepten, hoe meer we gefascineerd raakten door hoe AR-filters en vergelijkbare digitale technologieën ons in staat stellen onze (virtuele) identiteit te veranderen en de grenzen van de werkelijkheid op nieuwe manieren te vermengen. We leerden over de verschillende lagen en complexiteiten van AR-filters, inclusief de mogelijke risico's, zoals het fenomeen ‘selfiedysmorphia’, waarbij filtergebruikers plastische chirurgie ondergaan om op hun online persona te gaan lijken, in een poging te voldoen aan onrealistische schoonheidsnormen. We werden ook steeds nieuwsgieriger naar de grote creatieve vrijheid die AR-filters mogelijk maakten en de manier waarop digitale kunstenaars deze technologieën gebruikten als nieuwe vorm van zelfexpressie. De gedurfde en veelzijdige werken van Ines Alpha, Andy Picci en Marcela Baltarete inspireerden ons om een ​​panel rond dit onderwerp te organiseren, waarin we met hen deze kwesties verder onderzoeken en gaan bespreken hoe het steeds evoluerende digitale zelfbeeld ‘de grenzen van het zijn’ uitdaagt.

*

Daniela Tenenbaum & Niv Fux zijn curators uit Amsterdam en organiseren het panel ‘Boundaries of Being - exploring alternative realities through AR and digital technologies’. Het panel vindt plaats in Utrecht en online op 27 september tijdens het Nederlands Film Festival, in samenwerking met Noorderlicht.

Alternative Realities in the age of AR filters

When we first heard about this year’s festival theme, ‘The Makeable Mind’, we were grappling with finding our own approach to a subject that can have such a variety of interpretations. During the period of social confinement and the world coming to a halt, it was challenging to look for new stimulations and inspiration. Digital platforms functioned as our main form of communication with each other as well as the gateway to the outer world. It was then only natural for us to start our research from the comfort of our sofa and explore reality through the lens of social media. While scrolling through Instagram, we noticed our feeds are becoming flooded with alternative versions of reality created through different technologies - dreamy and colourful, escapist, improved, or one in which we would be able to interact in person with one another. Of all those, the creative use of AR (Augmented Reality) face filters caught our attention. People were creating different versions of themselves and their surroundings, perhaps one they felt more comfortable with, or true for the moment the image was captured. They were forming new realms with the use of their phone, and the result was mesmerising.

The more we delved into the subject, the more we became fascinated with how AR filters and similar digital technologies allow us to alter our (virtual) identity and blend the boundaries of reality in new ways. We learned about the different layers and complexities of AR filters, including its potential risks, such as the phenomenon of ‘selfie dysmorphia’ where filter users undergo plastic surgery to resemble their online persona, trying to meet unrealistic beauty standards. We also became increasingly curious with the great creative freedom AR filters allowed, and the way digital artists were applying these technologies to create new ways of self-expression and imaginative magical worlds. The bold and diverse works of Ines Alpha, Andy Picci, and Marcela Baltarete inspired us to organize a panel around this topic, in which we would explore these issues further, and discuss the ways in which our ever-evolving digital self-image continues to challenge the boundaries of being.

*

Daniela Tenenbaum & Niv Fux are both Amsterdam based curators and the organisers of the panel ‘Boundaries of Being - exploring alternative realities through AR and digital technologies’. The panel will take place in the Netherlands Film Festival in collaboration with Noorderlicht Festival. September 27, Utrecht & Online.

Lees alles over het programma: Boundaries of Being

ga terug