Reshaping reality ESSAY

Alter­natieve realiteiten in het tijd­perk van AR-filters

Toen we voor het eerst hoorden over het festi­valthema van dit jaar, The Make­able Mind’, worstelden we met het vinden van onze eigen benadering van een onder­werp dat zo’n verschei­den­heid aan inter­pre­taties kan hebben. Tijdens de lock­downs en het stil­vallen van de wereld was het een uitdaging om nieuwe prikkels en inspi­ratie te vinden. Digi­tale plat­forms fungeerden als onze belan­grijkste vorm van commu­ni­catie en als toegangspoort tot de buiten­wereld. Het leek dus vanzelf­sprekend om ons onder­zoek te beginnen vanuit het comfort van onze bank en de realiteit te verkennen door de lens van sociale media. Terwijl we door Insta­gram scrolden, merkten we dat onze feeds werden over­spoeld met alter­natieve versies van de werke­lijkheid, gemaakt met verschil­lende tech­nolo­gieën. Van al deze inno­vaties trok vooral het creatieve gebruik van Augmented Reality onze aandacht. Mensen creëerden met AR-filters verschil­lende versies van henzelf en hun omgeving, versies waarbij ze zich op hun gemak voelden of die pasten bij het moment dat ze het beeld maakten. Met hun tele­foon vormden ze nieuwe werelden; de resul­taten zijn betoverend.

Hoe meer we ons in het onder­werp verdiepten, hoe meer we gefasci­neerd raakten door hoe AR-filters en vergelijk­bare digi­tale tech­nolo­gieën ons in staat stellen onze (virtuele) iden­titeit te veran­deren en de grenzen van de werke­lijkheid op nieuwe manieren te vermengen. We leerden over de verschil­lende lagen en complex­iteiten van AR-filters, inclusief de mogelijke risi­co’s, zoals het fenomeen self­iedys­mor­phia’, waarbij filterge­bruikers plas­tische chirurgie onder­gaan om op hun online persona te gaan lijken, in een poging te voldoen aan onre­al­is­tische schoonhei­d­snormen. We werden ook steeds nieuws­gieriger naar de grote creatieve vrijheid die AR-filters mogelijk maakten en de manier waarop digi­tale kunste­naars deze tech­nolo­gieën gebruikten als nieuwe vorm van zelf­ex­pressie. De gedurfde en veelz­i­jdige werken van Ines Alpha, Andy Picci en Marcela Baltarete inspireerden ons om een​panel rond dit onder­werp te organ­is­eren, waarin we met hen deze kwesties verder onder­zoeken en gaan bespreken hoe het steeds evoluerende digi­tale zelf­beeld de grenzen van het zijn’ uitdaagt.

*

Daniela Tenen­baum & Niv Fux zijn cura­tors uit Amsterdam en organ­is­eren het panel Bound­aries of Being — exploring alter­na­tive real­i­ties through AR and digital tech­nolo­gies’. Het panel vindt plaats in Utrecht en online op 27 september tijdens het Neder­lands Film Festival, in samen­werking met Noorderlicht.

Alter­na­tive Real­i­ties in the age of AR filters 

When we first heard about this year’s festival theme, The Make­able Mind’, we were grap­pling with finding our own approach to a subject that can have such a variety of inter­pre­ta­tions. During the period of social confine­ment and the world coming to a halt, it was chal­lenging to look for new stim­u­la­tions and inspi­ra­tion. Digital plat­forms func­tioned as our main form of commu­ni­ca­tion with each other as well as the gateway to the outer world. It was then only natural for us to start our research from the comfort of our sofa and explore reality through the lens of social media. While scrolling through Insta­gram, we noticed our feeds are becoming flooded with alter­na­tive versions of reality created through different tech­nolo­gies — dreamy and colourful, escapist, improved, or one in which we would be able to interact in person with one another. Of all those, the creative use of AR (Augmented Reality) face filters caught our atten­tion. People were creating different versions of them­selves and their surround­ings, perhaps one they felt more comfort­able with, or true for the moment the image was captured. They were forming new realms with the use of their phone, and the result was mesmerising. 

The more we delved into the subject, the more we became fasci­nated with how AR filters and similar digital tech­nolo­gies allow us to alter our (virtual) iden­tity and blend the bound­aries of reality in new ways. We learned about the different layers and complex­i­ties of AR filters, including its poten­tial risks, such as the phenom­enon of selfie dysmor­phia’ where filter users undergo plastic surgery to resemble their online persona, trying to meet unre­al­istic beauty stan­dards. We also became increas­ingly curious with the great creative freedom AR filters allowed, and the way digital artists were applying these tech­nolo­gies to create new ways of self-expres­sion and imag­i­na­tive magical worlds. The bold and diverse works of Ines Alpha, Andy Picci, and Marcela Baltarete inspired us to orga­nize a panel around this topic, in which we would explore these issues further, and discuss the ways in which our ever-evolving digital self-image continues to chal­lenge the bound­aries of being.

*

Daniela Tenen­baum & Niv Fux are both Amsterdam based cura­tors and the organ­isers of the panel Bound­aries of Being — exploring alter­na­tive real­i­ties through AR and digital tech­nolo­gies’. The panel will take place in the Nether­lands Film Festival in collab­o­ra­tion with Noorder­licht Festival. September 27, Utrecht & Online.

Lees alles over het programma: Bound­aries of Being

ga terug

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01