Interviews

Inter­view Iraida Markus-Meer­zorg en Manoushka Zeege­laar Breeveld

KLEUR Iraida en Manoushka Liselore Chevalier Agent Iraida Markus-Meerzorg (links) en acteur Manoushka Zeegelaar Breeveld (rechts)

De opzet is simpel: zet een witte maker en een maker van kleur tegen­over elkaar voor een gesprek. Soms een gesprek dat schuurt en confron­teert, altijd een dat open is en inzichten oplevert. Een gesprek dat we moeten hebben. Dat is de online gesprekken­reeks Over Kleur Gesproken. Dit jaar toe aan zijn tweede reeks in samen­werking met HUMAN. 

Samen zetten ze Over Kleur Gesproken in Neder­land op; acteur Manoushka Zeege­laar Breeveld en agent Iraida Markus-Meer­zorg van KLEUR, het initi­atief dat inclu­siviteit en diver­siteit in de film- en tele­visiew­ereld agen­deert en aanjaagt. Ten tijde van de Black Lives Matter-demon­straties van 2020, besloten ze het aanzwen­gelen van veran­dering toch nog een kans te geven. Iraida Markus-Meer­zorg: Gesprekken over inclu­siviteit worden al vijftig jaar gevoerd, natu­urlijk word je dan moedeloos.’ 

Jullie strijd voor veran­dering lijkt nu eindelijk wel aan te slaan. Waar zit dat hem in?

Manoushka: Er zijn natu­urlijk heel veel commissies en werk­groepen en wat al niet meer geweest. Het verschil zit hem erin dat we niks eisen. Samen met iedereen die KLEUR mede geïnitieerd heeft, zeggen wij de indus­trie wat ze zelf kunnen doen om het verschil te maken. We bedachten: wat als wij een start maken en tien punten formuleren met suggesties? Punten die je direct, hands on, kan toepassen en het kost je nog geen cent.”

Afgelopen jaar was KLEUR tijdens NFF al online actief met een eerste reeks Over Kleur Gesproken, hoe ziet dat er dit jaar uit? 

Manoushka: We komen dit jaar terug, voor­namelijk online. Iraida en ik willen vooral weten wat mensen het afgelopen jaar hebben gedaan. In een jaar kun je niet alles veran­deren, maar je kunt wel een ontwik­keling inzetten. Zodat er ook nieuwe verhalen komen.”

Hebben jullie daar ook voor­beelden van gehoord, van wat mensen en organ­isaties hebben ingezet?

Iraida: Er zijn een aantal mooie initi­atieven zoals Gener­a­tion Inclu­sion, dat zet echt in op iets dat wij belan­grijk vinden: witte makers en makers van kleur aan elkaar koppelen om samen inclusie­vere verhalen te vertellen. Zo krijg je nieuwe perspec­tieven, nieuwe makers die de mogelijkheid krijgen om met bestaande plat­forms in gesprek te gaan. Daar­naast merk je ook dat produ­centen steeds vaker makers van kleur raad­plegen bij het ontwikkelen van projecten, om een juist perspec­tief te krijgen. Dat er simpelweg Suri­naamse makers worden betrokken bij een verhaal over een Suri­naams gezin.”

Manoushka: Dat klinkt miss­chien klein, maar dat is het niet. Dat is het hele eieren eten van inclusiever werken, dat je niet in je eentje gaat zitten bedenken hoe het werkt of hoe het eruit moet zien voor een hele groep mensen, zonder dat je die groep mensen erbij betrekt. Pretendeer niet dat je alles weet als maker. Vraag het en je komt er snel genoeg achter hoe iets echt zit.”

Mensen van kleur worden ook gewoon verliefd”
--Iraida Markus-MeerzorgIraida Markus Meerzorg

Iraida: En natu­urlijk zou het ook fijn zijn als je als acteur van kleur een verhaal kan vertellen waar je afkomst er niet toedoet, dat is óók inclu­siviteit. Want mensen van kleur worden ook gewoon verliefd.”

Manoushka: Ze worden verliefd, ze gaan scheiden, ze hebben een baan, worden jurist, het zijn net mensen. Af en toe zie ik het in produc­ties voor­bijkomen, het kan prima. Vijftig jaar geleden kon het eigen­lijk al prima, alleen gebeurde het niet. Twee jaar geleden gebeurde het zelfs nog te weinig. Als die ontwik­keling verder door­gaat, dan zijn wij, van KLEUR, blije mensen. Dat is waar het ons om te doen is.”

Hebben jullie daar zelf met Over Kleur Gesproken ook aan bijgedragen?

Iraida: Hoe simpel het mag overkomen, dat het gesprek er nu is, dat is al mooi. Dat gesprek is ook altijd onge­makke­lijk, van beide kanten, maar het is denk ik wel een grote veran­dering sinds een jaar. We kunnen nu betere gesprekken voeren.”

Manoushka: Ik durf inder­daad ook wel te zeggen dat het komt door wat wij opgeschreven en breed gedeeld hebben. Ingewikkeld blijft het ook nog wel een tijdje want het is complexe prob­lematiek die zijn grond­slag heeft in zo’n geza­men­lijk moeilijk verleden. Daar ben je niet in een jaar uit. Het afgelopen jaar zijn er ook tal van mensen geweest die hebben gezegd, daar gaat mijn artistieke vrijheid, of die zeiden ik moet toch een grap kunnen maken?’ Allebei moet kunnen. Je artistieke vrijheid is heel belan­grijk, grappen maken nog belan­grijker, maar realis­eren wat je daarmee teweeg­brengt is iets dat je iedere keer opnieuw moet bekijken, en daar schort het nog wel aan. Maar ik kan me ook voorstellen, als iets nooit een prob­leem voor je is geweest, dan is het lastig om het volledig tot je door te laten dringen.”

Het gesprek is er nu, maar waar kan er nog flinke winst behaald worden?

Iraida: Op de set gaat het nog steeds niet goed. Helaas blijf je toch horen over acteurs waarbij de make-up niet klopt of die niet uitgelicht kunnen worden. Dat blijft nog een grote stap die gezet moet worden.”

interview
ga terug

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01