Volledig NFF Profes­sionals Programma bekend


Onder meer Lolita Ritmanis, Mikkel E.G. Nielsen ACE, Willem Bosch, Leyla de Muynck, Jasper Wolf, Antoinette Beumer, Jacque­line van Vugt, Robbie van Brussel en Joris Bulstra zijn toegevoegd aan de line-up van het NFF Profes­sionals Programma. Gerenom­meerde (inter)nationale sprekers uit de av-sector staan tussen 25 en 30 september tijdens het Neder­lands Film Festival stil bij onder­w­erpen als digi­tale cultuur, diver­siteit, nieuw talent, (on)gepaste content, nieuwe vertelvormen, film­muziek en animatie. In zes festi­valdagen bezoek je online en/​of op locatie de NFF Confer­entie en de NFF Prof Talks & Specials. Tickets zijn vanaf nu verkri­jg­baar via film​fes​tival​.nl/​p​r​o​g​ramma.

Filmed­itor Mikkel E.G. Nielsen (Academy Award en BAFTA voor Beste Montage Sound of Metal) spreekt tijdens de jaar­lijkse Inter­na­tionale NCE-Master­class Montage over zijn werkproces en over het belang van de vele keuzes die editors maken. Componist en Emmy-winnaar Lolita Ritmanis (en in totaal tien keer genom­i­neerd voor een Emmy) vertelt tijdens haar NFF Prof Talk over haar werk voor action animatieseries als Batman: The Animated Series en andere projecten als de docu­men­taire Wild Daze (met Jane Goodall). Jasper Wolf (cine­matograaf van o.a. Monos, Instinct en Paradise Drifters) gaat met Jacque­line van Vugt (onafhanke­lijke film­maker) en Robbie van Brussel (Director of Photog­raphy) in gesprek over hoe zij woord naar beeld vertalen tijdens de NFF Prof Talk: Camera — van woord naar beeld. Joris Bulstra (Cine­matog­ra­pher NSC) leidt het gesprek.

Wie vertelt, wie bepaalt?
Door de vertaling van het gedicht The hill we climb van Amanda Gorman werd de discussie over cultureel eige­naarschap op scherp gezet. Ook in de audio­vi­suele sector speelt deze discussie. In de sessie NFF om tafel: Wie vertelt, wie bepaalt?, onder leiding van moder­ator Naeeda Aurangzeb (presen­tator, docu­men­taire­maker en auteur), discus­siëren o.a. Hanna van Niekerk (regis­seur), Tarikh Janssen (acteur), Corien van der Zwaag (schri­jver, regis­seur), Manoushka Zeege­laar Breeveld (acteur, initi­atiefnemer KLEUR, voorzitter ACT) en Susanne Groen (casting director) over cultureel eige­naarschap en inclu­siviteit (voor en achter de camera).

NFF Confer­entie 2021
Tijdens de jaar­lijkse NFF Confer­entie op 28 september duiken we in de actu­aliteit, bieden we inspi­ratie aan vakgenoten en ruimte voor (onverwachte) ontmoetingen tussen verschil­lende disci­plines. Experts geven hier o.a. inzicht in de wijze waarop de impact van online media ons leven beïn­vloedt en hoe de maatschappij en de av-sector hier­door kantelen. In de bijeenkomst Beter is nog niet goed praat actrice Jacque­line Blom met haar gasten over de positie van vrouwen in de film‑, theater- en tele­visie-indus­trie. Tijdens de sessie Intiemop afspraak staan de gasten stil bij de huidige coro­na­maa­tregelen in relatie tot intimiteit op beeld en op de set. Profes­sionals discus­siëren over wat de rol is van de film­maker, de scenar­ioschri­jver, de verhalen­verteller, de produ­cent en de kunste­naar binnen deze nieuwe werke­lijkheid.

Antoinette Beumer (regis­seur van o.a. de open­ings­film van het NFF: Mijn vader is een vlieg­tuig) bespreekt samen met Willem Bosch (regis­seur en scenarist van o.a. Hier­na­maals en The Spec­tac­ular) en Leyla de Muynck (actrice in o.a. Drama Girl) de helende kracht van film tijdens de NFF Confer­entie: Healing Through Film. Het Filmken­nis­cen­trum (onafhanke­lijk onder­zoeks­cen­trum voor film) en Stichting Natte Haring delen de eerste, voor­lopige resul­taten van de de verken­ning naar de rol van klein­schalige filmhuizen. De NFF Confer­entie is dit jaar op twee manieren te bezoeken: een online speciaal gese­lecteerd programma, of een volledig hybride programma waarvan een deel live in zaal en een deel via een live stream in de bioscoop.

Nieuw talent
Nieuwe makers ontmoeten av-profes­sionals tijdens het NFF Profes­sionals Programma en gaan met ze in gesprek over hun eigen film- en/​of serieplan. Ook krijgen talentvolle makers de kans hun productie te pitchen tijdens NFF Talent: Writ­er­sroom, een samen­werking met ROSE stories. Deze makers krijgen via de Dutch Academy For Film coaching van een profes­sional. Tijdens Writ­er­sroom spelen acteurs live een scène uit de tekst waar de gese­lecteerde makers aan werken, waarop profes­sionals uit het publiek direct feed­back geven. Het programma NFF Talent: Missie van de nieuwe maker biedt studenten en begin­nende makers de kans hun vragen te stellen over de weg naar fondsen, omroepen en financiers.

Samen­werk­ingspart­ners NFF
De program­mering en de inhoud van het NFF Profes­sionals Programma komt tot stand in samen­werking met diverse bran­cheo­r­gan­isaties, vakv­erenigingen en fondsen.

Meer infor­matie
Meer infor­matie over het complete NFF Profes­sionals Programma is te vinden op: film​fes​tival​.nl/​p​r​o​g​ramma.

ga terug

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01