Eerste namen van het NFF Profes­sionals Programma 2021 bekend

De eerste namen van het Profes­sionals Programma van het 41e Neder­lands Film Festival (NFF) zijn bekend. Mildred Iatrou (La La Land, First Man en Wild), Ai-Ling Lee (o.a. JoJo Rabbit en Dead­pool), Made­line Fontaine (Jackie en Amélie) en Heather Dewey-Hagborg (Stranger Visions) geven een kijkje in hun inspir­erende werkprak­tijk en hun visies op het vak. Imani Jacque­line Brown (artiest, activist en onder­zoeker), Roosje Klap (art director en ontwerper) en Kyle McDonald (media artist) bieden tijdens de NFF Confer­entie inzicht in de ontwik­kelingen binnen de digi­tale cultuur. 
Het NFF Profes­sionals Programma vindt plaats van 25 t/​m 30 september in een hybride vorm; deels online en deels op locatie. Het programma is in o.a. de Stadss­chouw­burg Utrecht, Kinepolis Jaar­beurs en Biblio­theek Neude bij te wonen. Het volledige programma is begin september bekend en in de loop van deze maand volgen er meer namen. 
Tickets Wil jij straks eenvoudig en snel je tickets bestellen? Met de digi­tale NFF Profes­sion­alspas neem je voor €120,- deel aan alle open­bare NFF Profes­sionals Programma’s en reguliere NFF Publieksprogramma’s.

Bestel je pas

NFF Prof Talks & Specials Tijdens de NFF Prof Talks delen verschil­lende deskundigen hun exper­tise op het gebied van film en/​of design, waaronder sound-profes­sionals Mildred Iatrou en Ai-Ling Lee. Samen sleepten ze diverse nomi­naties en prijzen in de wacht, waaronder voor de BAFTA’s en de Oscars voor La La Land en First Man. In deze NFF Prof Talk staan ze uitge­breid stil bij hun loop­baan, de door hen over­wonnen obstakels en de succes­for­mule achter hun samen­werking. Deze NFF Prof Talk wordt in samen­werking met de VCA en Sound­girls geor­gan­iseerd. In de sessie van Made­line Fontaine, een programma samen­werking met de ACM, deelt de zesvoudige César-winnaar haar kennis over haar werk als inter­na­tionale kostu­umon­twerper en voorzitter van de AFCCA (l\‘Association Française des Costu­miers du Cinéma et de l\‘Audiovisuel). Haar focus ligt op het verza­melen, promoten en verte­gen­wo­ordigen van Franse exper­tise bij produc­ties en de av-sector als geheel. Heather Dewey-Hagborg deelt haar inzichten over kunst­matige intel­li­gentie in relatie tot de poli­tiek. De infor­matiekun­ste­naar en bio-hacker staat vooral bekend om haar project Stranger Visions: een serie portretten van DNA uit voor­w­erpen die ze op straat en in de metro vindt, zoals gebruikte sigaretten, kauwgom en haren. Tijdens de NFF Prof Special: Ways of Seeing laat media artist Kyle McDonald zien hoe kunst­matige intel­li­gentie kan bijdragen aan de wijze waarop we infor­matie van verschil­lende media tot ons nemen. Voorheen was hij adjunct-hoogleraar aan New York Univer­sity (ITP). Tegen­wo­ordig is hij lid van F.A.T. Lab, commu­nity manager van open­Frame­works, artist in resi­dence bij STUDIO for Creative Inquiry op Carnegie Mellon Univer­sity en Yamaguchi Center for Arts in Japan. Zijn werk is op verschil­lende plekken vertoond, waaronder Ars Elec­tronica, Cinekid, Sonar, Todays Art en Eyebeam. NFF Confer­entie Op dinsdag 28 september vindt de NFF Confer­entie plaats voor de Neder­landse audio­vi­suele indus­trie. Hier komen actuele dossiers uit de av-sector aan bod, zoals de toekomst van onafhanke­lijke filmthe­aters in Neder­land, de repre­sen­tatie van vrouwen voor én achter de camera, woke versus cancel culture, de huidige explosie aan talen­ton­twik­keling in film en media, intimiteit op de set in de ander­halve-meter-samen­leving en de status van diver­siteit. Tijdens de confer­entie staat onder andere Imani Jacque­line Brown (artiest, activist en onder­zoeker) stil bij wat de werke­lijkheid is achter beelden die iedereen voor waarheid aanneemt en haar laatste project van Forensic Archi­tec­ture: Envi­ron­mental Racism in Death Alley, Louisiana. Brown komt uit New Orleans en onder­zoekt het extrac­tivisme, variërend van de slav­ernij en het kolo­nial­isme tot aan Cancer Alley en het klimaat. Roosje Klap (kunste­naar, art director, ontwerper, co-hoofd van de bach­e­loro­plei­ding Grafisch Ontwerpen en de mastero­plei­ding Non Linear narra­tive op de Konin­klijke Acad­emie van Beeldende Kunsten in Den Haag) geeft tijdens de confer­entie inzicht in het ontstaan van het non-lineaire en inter­ac­tieve project LAWKI-NOW (een vervolg op het thema van vorig jaar: Life As We Know It) waarbij mens en computer een samen­werking aangaan. NFF Profes­sionals Programma Het NFF Profes­sionals Programma vindt dit jaar plaats tussen zaterdag 25 en donderdag 30 september. Met onder andere de terugk­erende NFF Confer­entie op dinsdag 28 september, hét inspi­ratie- en netwerk­mo­ment van de Neder­landse audio­vi­suele profes­sionals, en diverse NFF Prof Talks en NFF Prof Specials (voorheen master­classes en semi­nars). Audio­vi­sueel talent kan terecht bij de NFF Talent programma’s die onder andere op maandag 27 september plaatsvinden. Om jonge makers met afstudeerver­traging nog een kans te geven hun productie af te ronden, verzet NFF ook in 2021 de vertoning en prij­suit­reiking van de NFF Studen­ten­com­petitie naar vrijdag 10 en zaterdag 11 december. Het NFF Profes­sionals Programma komt tot stand in samen­werking met NCE, ACM, NSC, NVX, Netwerk Scenar­ioschri­jvers, ROSE stories, NPO-fonds, DAFF, Netwerk Filme­d­u­catie, NAPA, IMPAKT, Beeld en Geluid, Buma Music in Motion en het Kaboom Anima­tion Festival. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom NFF Profes­sionals? Meld je dan aan voor de nieuws­brief voor av-profes­sionals.

Profes­sionals Nieuwsbrief

ga terug

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01