NFF Confer­entie

In het kader van inspi­ratie, inter­dis­ci­plinaire samen­werkingen en inspelen op actu­aliteiten presen­teert het NFF Profes­sionals Programma jaar­lijks de NFF Confer­entie tijdens het festival.

NFF Confer­entie 2021

Wanneer: Dinsdag 28 september
Locatie: Kinepolis Jaar­beurs Utrecht

De NFF Confer­entie keert terug tijdens het Profes­sionals Programma als dé vinger aan de pols van de Neder­landse audio­vi­suele en digi­tale cultu­urindus­trie. Die stand van zaken weer­spiegelt in de hybride vorm van de confer­entie, met dit keer gelukkig wel weer veel ruimte voor ontmoetingen, wederz­i­jdse inspi­ratie en kruis­bes­tu­iving. In een veelz­i­jdig dagpro­gramma vol panels, discussies, presen­taties en cases­tudies bespreken we hoe het ervoor staat in de sector en kijken we met open vizier naar de wereld van nu en straks.

NFF Conferentie opening
NFF Confer­entie: Opening 

10:00 — 10:30
Op dinsdag 28 september verwelkomt Silvia van der Heiden, Alge­meen Directeur van het Neder­lands Film Festival, de av-sector op de NFF Confer­entie 2021. Ook reflecteren Head of Profes­sionals & Talent Sterre de Jong, program­meur Digi­tale Cultuur Paulien Dress­cher en Profes­sionals Programme Producer Khaeta Chittick tijdens de opening vanuit diverse perspec­tieven op het thema For Real.

Moder­ator: Nicole Terborg

NFF Conferentie Healing Through Film
NFF Confer­entie: Healing Through Film
10:30 — 11:30

Misbruik, rouw, dood, mentale gezond­heid; moderne films en tele­visieseries kiezen steeds vaker trau­ma­tische ervaringen en situ­aties als thema voor een verhaal­lijn. Niet zelden is dat auto­bi­ografisch; makers zetten in toen­e­mende mate hun eigen ervaringen in voor krachtige produc­ties. Denk aan series als Euphoria en I May Destroy You en films als The Assis­tant en Promising Young Woman, waarin av-profes­sionals de kans kregen – en grepen – om een (auto­bi­ografisch) verhaal om te zetten in een productie die zowel hen als de kijkers hand­vatten geeft om een thema bespreek­baar en daarmee verw­erk­baar te maken. Tijdens dit programma gaan we in gesprek met makers en ervar­ings­deskundigen over de helende kracht van film.

Met:
Antoinette Beumer — Regis­seur Mijn vader is een vlieg­tuig
Willem Bosch — Regis­seur en scenarist Hier­na­maals
Leyla de Muynck — Actrice Drama Girl
Moder­ator: Nicole Terborg

Conferentie filmhuis in de regio placeholder
NFF Confer­entie: Filmhuis van de regio
10:30 — 11:30

Zicht­baarheid is momenteel één van de grootste uitdagingen voor de Neder­landse en Europese film. Het aanbod is explosief gestegen en de concur­rentie is sterk toegenomen. Tegelijk­er­tijd zien de we de afgelopen tien jaar een toename van het aantal regionale vertoners, die met arthouse films een vast en gestaag groeiend publiek aan zich weten te binden. Toch blijft dit inter­es­sante circuit tot nu toe redelijk onbenut door belei­ds­makers, produ­centen en distrib­u­teurs.

Waar bevinden deze filmhuizen zich? Hoeveel bezoekers trekken deze vertoners en is het in de regio echt alle­maal zo rooskleurig als het lijkt? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de NFF Confer­entie: Het Filmhuis van de regio. Filmken­nis­cen­trum en Natte Haring delen de eerste, voor­lopige resul­taten van het onder­zoek over de verken­ning van klein­schalige filmhuizen. Daarna volgt er een presen­tatie van een inter­na­tionaal voor­beeld op het gebied van regionale vertoning.

Met:
Dick Smits — Filmken­nis­cen­trum
Hidde de Vries — Natte Haring
Maarten Alexander — MOOOV/​Zebracinema

Tijdelijk regios aanzet
NFF Confer­entie: De regio’s aan zet — Screen Talent NL
11:45 — 12:45

Ondanks, of juist dankzij de mondi­alis­ering en de heersende coro­nacrisis beleeft de creatieve indus­trie de opkomst van lokale makers en verhalen.

Daar­naast komt de focus steeds meer te liggen op nieuw en divers talent en in het kielzog daarvan op het verlangen naar meer inclusie. De filmin­dus­trie is in een nieuwe fase aanbe­land. Waar alle landen om ons heen al aandacht hebben voor regionale filmin­fra­struc­turen, ‑knoop­punten en ‑netwerken, moet Neder­land moet nog grote stappen zetten. De regio’s Limburg (CineSud, Limburg Film Office) en Fries­land (New Noardic Wave, Screen Noord) besloten hier niet op te wachten en zetten zich al jaren actief in op dit gebied. Samen met andere regio’s presen­teren ze in deze sessie het netwerk Screen Talent NL, onder het motto: Think glob­ally, act locally. De regio’s zijn aan zet!

Met:
Guido Franken — Directeur/​bestuurder CineSud
Joris Hoebe — Creative Director New Noardic Wave

NFF Conferentie Intiem op Afspraak
NFF Confer­entie: Intiem op afspraak
11:45 — 12:45

Ook acteurs en de crew hebben te maken met de nieuwe realiteit van COVID-19 waarin we fysiek contact steeds meer uit de weg lijken te gaan: ze moesten uit elkaar zittend eten, hadden mond­kapjes op en acteurs deden online auditie. Merk­waardig genoeg had dit alle­maal amper invloed op het samen­spel op de set. Inte­gen­deel zelfs: door al dit afstand houden, leek het contact gedurende het filmen idyl­lis­cher en intiemer dan voorheen.

Dit panel zoekt en bespreekt diverse facetten van intimiteit op beeld en op de set. Heeft corona acteurs nieuwe hulp­mid­delen gegeven om op afstand auditie te doen? Welke regels golden op de werkvloer om tot veilige verbinding te komen en leidde de fysieke afstand in sommige projecten miss­chien wel tot een nieuw perspec­tief op de gemeen­schap?

Aan de hand van enkele gese­lecteerde short films zoeken we de intimiteit op die voor iedereen het afgelopen jaar ver buiten bereik lag, maar die acteurs nog wel op mochten zoeken. We kijken naar Funkele, Maysa en Dien­st­meid #2. Acteurs uit de films zijn aanwezig om na de viewing over hun ervaringen te vertellen en vragen te beantwoorden.

Conferentie ruim baan voor nieuwe makers placeholder
NFF Confer­entie: Ruim baan voor nieuw makers?
14:00 — 15:00

Talen­ton­twik­keling: het mode­woord van de afgelopen tijd, opduikend in elk meer­jaren­plan en jaarver­slag. Met het oog op de horizon in onze snel veran­derende sector wordt het antwoord op de vraag waar halen we inno­vatie vandaan’ vooral gezocht in de poule van nieuwe makers. Ze worden gelanceerd als de brengers van diver­siteit en er wordt gewezen op het belang van hun exper­i­mentele en persoon­lijke ontwik­keling. Al met al staat de agenda van een groot aantal oude en nieuwe Neder­landse organ­isaties anno 2021 vol met calls, pilots, launches en presen­taties van nieuwe lichtingen.

Maar wat gebeurt er als deze makers een al over­volle markt betreden? Hebben ze een real­is­tische kans op financiering? Waarom steken we zo veel middelen in het opleiden van nieuwe makers en vergeten we de talenten van gisteren’ die ineens tussen wal en schip dreigen te vallen? Uiter­aard moeten we het dan ook in dit scenario hebben over de rol van de steeds machtigere streamers en publieke instellingen. Kortom: veran­dert het bekende Delta­plan voor de Neder­landse film­sector in een trechter­model?

Met:

Maarten Treurniet (regis­seur, voorzitter Dutch Direc­tors Guild (DDG))
Hanneke Bouwsema — Alge­meen secre­taris NPO-fonds
Maureen Prins (Directeur BROET, Project Coor­di­nator Next Talent Program)
Ibtisam Harrak (Hoofd Talen­ton­twik­keling, Rose Stories)
Moder­ator: Ido Abrams (EYE International)

The Real Truth
NFF Confer­entie: The Real Truth
14:00 — 15:30

In de sessie The Real Truth kijken we met drie jour­nal­istieke organ­isaties naar hoe zij op onortho­doxe en inter­dis­ci­plinaire wijze de werke­lijkheid achter de door instanties gepre­sen­teerde feiten achter­halen en in kaart brengen. Of beter nog, de wereld achter deze schi­jn­bare werke­lijkheid. Wat zit er verborgen achter de beelden die iedereen voor waar of natu­urlijk aanziet? Kunnen we kritisch leren kijken en zijn daar tools voor?

Follow the Money’, zegt klokken­lu­ider Deep Throat in de film All The Pres­i­dent’s Men uit 1976 tegen de jour­nal­isten Carl Bern­stein en Bob Wood­ward, en zet zo de val van pres­i­dent Nixon in. Jour­nal­istiek plat­form Follow The Money heeft sinds 2009 hetzelfde, glasheldere doel: waarhei­dsvin­ding in dienst van de samen­leving. Te gast is een van de oprichters, Eric Smit.

Forensic Archi­tec­ture (FA), verbonden aan de univer­siteit van Londen, onder­zoekt mensen­recht­en­schendingen. Met baan­brek­ende tech­nieken in ruimtelijke en archi­tec­turale analyse, open-source-onder­zoek, digi­tale model­lering en immer­sieve tech­nolo­gieën probeert FA tot de kern te komen van wat er is gebeurd, wat er niet gebeurd kan zijn en wie er verant­wo­ordelijk kan worden gehouden. Imani Jacque­line Brown presen­teert tijdens The Real Truth het nieuwste FA-project Louisiana: een onder­zoek naar het gebied van de voor­ma­lige plan­tages en de huidige relatie tussen de petro­chemische indus­trie, milieuprob­lematiek en geïn­sti­tu­tion­aliseerd racisme.

Foeke Postma is onder­zoeker en trainer bij Bellingcat, het onafhanke­lijk inter­na­tionaal collec­tief dat open-source-onder­zoek, citi­zens jour­nalism’ en online bronnen inzet om aan waarhei­dsvin­ding te doen. Bellingcat publiceert de uitkom­sten van haar profes­sionele en burg­er­jour­nal­istieke onder­zoeken naar oorlogs­ge­bieden, mensen­recht­en­schendingen en de onder­w­ereld en kreeg wereld­wijde bekend­heid door onthullingen over de Syrische Burg­eroorlog en de aanslag op vlucht MH17.

Met:
Eric Smit — Medeo­prichter en co-hoof­dredac­teur Follow the Money
Imani Jacque­line Brown — Artiest, activist en onder­zoeker Forensic Archi­tec­ture
Foeke Postma — Onder­zoeker en trainer Bellingcat

In deze sessie komt het onder­zoek Envi­ron­mental Racism in Death Alley, Lousiana aan bod. Het NFF staat kort stil bij de verwoesting die de orkaan Ida in 2021 in Louisiana heeft aangericht.

Goud Kalf 6
NFF Confer­entie: Het kalf van stal
15:15 — 16:15

Een gesprek over de vernieuwing van de Gouden Kalv­eren voor acteer­presta­ties. Meer infor­matie over de sprekers volgt binnenkort. 

Digital Life
NFF Confer­entie: Digital Life
16:00 — 17:45

Kunnen we nog blind­varen op wat we zien, voelen, horen en zelfs ruiken? De in razend tempo toen­e­mende digi­talis­ering heeft een verwar­rend effect op onze voorheen zo vertrouwde zintu­igen. In de sessie Digital Life kijken we naar nieuwe vormen van ervaren die de voortschri­j­dende tech­nologie met zich meebrengt. Wat betekent bijvoor­beeld de toen­e­mende versmelting van mens en machine voor onze beleving, ons zijn, onze verbeelding en ons auteurschap? Moeten we opnieuw leren waarnemen? Een deskundig panel gaat hierover met elkaar en het publiek in gesprek.

De Amster­damse ontwerp­studio ARK (Atelier Roosje Klap) zoekt met een eclec­tisch team van kunste­naars, ontwer­pers, archi­tecten, cura­toren, historici, restau­ra­toren en denkers naar de grenzen van grafisch ontwerp en creëert nieuwe vormen van commu­ni­catie.

Grace Boyle van The Feelies onder­zoekt de rol van onze fysieke zintu­igen in de digi­tale wereld. Met Green­peace maakte deze Londense creatieve studio Munduruku, dat de kijker met VR, parfumerie, infra­sound en andere zintu­iglijke prikkels in de wereld van de inheemse Munduruku bracht, dat in het Brazil­i­aanse Amazo­nege­bied strijdt tegen de ontbossing.

Ondernemer Avinash Changa van WeMakeVR is een pionier op het gebied van digi­tale concepten en produc­ti­etech­nieken. Zijn bedrijf onder­zoekt en ontwikkelt nieuwe manieren van verhalen vertellen en wijdt ons in de wereld van meta­verses, online ontmoetingen en virtuele werelden.

Creatief directeur Amber Jae Slooten van The Fabri­cant ontwerpt door alle disci­plines heen mode die laat zien hoe we met VR, AR en MR onze digi­tale iden­titeit kunnen vormgeven. Zo verrijst een fascinerende nieuwe manier van fashion design op de overbli­jf­selen van een vervuilende mode-indus­trie.

Met:
Roosje Klap — Kunste­naar, Art Director, ontwerper, ARK
Grace Boyle — Founder and Director The Feelies
Avinash Changa — Founder WeMakeVR
Amber Jae Slooten — Co-Founder/Cre­ative Director The Fabricant

Conferentie Beter is nog niet goed genoeg
NFF Confer­entie: Beter is nog niet goed
16:30 — 17:30

Veron­der­steld wordt dat vrouwen en mannen in de Neder­landse tele­visie- en filmin­dus­trie gelijke kansen en mogelijkheden hebben. Dat vrouwen even­veel werk maken en verdi­enen als mannen en dat de repre­sen­tatie van vrouwen op het scherm even veelz­i­jdig is als die van mannen. Er heerst in Neder­land de over­tuiging dat het hier veel beter gaat dan een aantal jaar geleden”. De realiteit blijft echter achter op het ideaal van gelijke en diverse repre­sen­tatie en gelijke kansen en beter’ is nog niet goed’.

Tot nu toe waren er in Neder­land geen cijfers om dit te onder­bouwen. Dit jaar is er grootschalig onder­zoek gedaan naar de repre­sen­tatie van vrouwen in de Neder­landse tele­visie- en filmin­dus­trie. De Univer­siteit Utrecht bracht in kaart wat de genderverdeling is op sleutel­posi­ties bij het produc­eren van films, series en docu­men­taires en wat daarin de afgelopen tien jaar de ontwik­kelingen zijn. Het onder­zoek is een initi­atief van de stichting Vrouwen in Beeld en het plat­form Point of View en geeft feit­elijke hand­vatten voor een gesprek over hoe we geza­men­lijk even­wichtigere genderver­houdingen voor, op en achter de schermen kunnen bereiken.

In 2019 startten actrice Jacque­line Blom en scenarist/​regisseur Corien van der Zwaag de podcast De Bitch en De Hoer, waarin zij mech­a­nismen en systemen bevragen en proberen te ontwarren die de ondergeschoven positie van vrouwen in het open­bare leven in stand houden. Jacque­line Blom praat met haar gasten over de positie van vrouwen in de film‑, theater- en tele­visie-indus­trie. Voor NFF maken Blom en van der Zwaag een speciale aflev­ering van de podcast die tijdens de sessie Beter is nog niet goed wordt gepre­sen­teerd en waarin de resul­taten van het onder­zoek worden besproken met profes­sionals uit de sector.

Profes­sion­alspas

Wil jij straks eenvoudig en snel je tickets bestellen? Met de digitale NFF Professionalspas neem je voor €120,- deel aan alle openbare NFF Professionals Programma’s en reguliere NFF Publieksprogramma’s.

Nieuwsbrief voor Professionals

Blijf op de hoogte van het laatste NFF Professionals nieuws.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte