Vernieuwing acteer­pri­jzen Gouden Kalveren

De Gouden Kalv­eren, de belan­grijkste film­pri­jzen van Neder­land, worden vernieuwd. Vanaf de aankomende editie van het Neder­lands Film Festival (NFF) wordt één Gouden Kalf voor Beste Hoof­drol en één Gouden Kalf voor Beste Bijrol uitgereikt. Voor elk van deze twee prijzen worden vijf acteer­presta­ties genom­i­neerd. Ook in de cate­gorie Dramaserie wordt vanaf dit jaar eveneens één Gouden Kalf voor Beste Hoof­drol en één voor Beste Bijrol (een nieuwe prijs) over­handigd. Ook nieuw is het Gouden Kalf voor Beste Hoof­drol Korte Film. Dit heeft het NFF in samen­spraak met de Dutch Academy For Film (DAFF) en ACT Acteurs­be­langen na onder­zoek besloten. Het Neder­lands Film Festival vindt plaats van 24 september t/​m 2 oktober 2021. De nomi­naties worden bekendge­maakt op maanda­gavond 27 september. Op vrijda­gavond 1 oktober is de feestelijke uitreiking van de film­pri­jzen op het Grolsch Gouden Kalv­eren Gala in Utrecht.

Over de vernieuwing van de Gouden Kalv­eren, licht Silvia van der Heiden, Alge­meen Directeur NFF toe:Wereld­wijd speelt al jaren de discussie over gender­in­clu­siviteit en deze is ook binnen de nationale en inter­na­tionale film- en beeld­sector urgent. Het NFF beweegt mee met de tijdgeest en heeft ervoor gekozen om, zoals bij de andere Gouden Kalv­eren al decennia het geval is, het onder­scheid tussen man en vrouw bij de acteer­pri­jzen op te heffen.” Jenny Booms, directeur Dutch Academy For Film (DAFF), over de herziening van de film­pri­jzen: Als Academy willen we alle makers verenigen, ongeacht beroep, achter­grond of geslacht. Inclu­siviteit in de sector is een belan­grijk aandacht­spunt voor ons. Samen met NFF en ACT hebben we onder­zocht of er onder de acteurs, en onder onze leden, behoefte was aan veran­dering binnen de branche. Gezien de over­we­gend posi­tieve reac­ties is het niet meer dan logisch dat wij hier als DAFF gehoor aan geven. Uitein­delijk gaat het de stem­mers uitslui­tend om vakman­schap, bij het kiezen van de nomi­naties en winnaars van de Gouden Kalv­eren.” Manoushka Zeege­laar Breeveld, voorzitter ACT acteurs­be­lan­gen­v­ereniging:ACT ziet graag brede repre­sen­tatie van acteurs. De prijzen zijn daar een belan­grijke schakel in. We verheugen ons op volgend jaar wanneer het Kalf voor Aanstor­mend Talent een nieuwe cate­gorie wordt. Voor nu is deze nieuwe indeling een eerste stap op weg naar meer inclu­siviteit en diver­siteit. In het bijzonder met het nieuwe kalf voor Beste Hoof­drol Korte Film zijn wij blij, omdat de diver­siteit van acteurs en makers die voor deze prijs in aanmerking komen tot nu toe het grootst is.”

Single­play

Vanwege de popu­lar­iteit en groei van het aantal (web)dramaseries, gaat de voor­ma­lige competitie Tele­visiedrama vanaf 2021 over naar Dramaserie. Daarbij wordt eenmalig het Gouden Kalf voor Beste Single­play 2021 uitgereikt, als eerbe­toon aan de single­play, een fictiefilm gemaakt voor onder andere tele­visie zoals in reeksen De Straat, Centraal en One Night Stands. Deze reeksen komen met de intrede van nieuwe talen­ton­twik­kel­ingsregelingen te vervallen. Vanaf 2022 dingen single­plays afhanke­lijk van hun lengte mee met Korte Film (tot 70 minuten) en Speelfilm (70+ minuten).

Overzicht Gouden Kalveren

Net als bij alle andere Gouden Kalv­eren is er vanaf nu dus geen onder­scheid meer tussen man en vrouw bij de acteer­pri­jzen. Hieronder vind je op een rij welke Gouden Kalv­eren er dit jaar uitgereikt worden. Bij elk Gouden Kalf horen drie nomi­naties, tenzij anders vermeld. Sinds 2015 worden de nomi­naties en winnaars van de Gouden Kalv­eren voor Speelfilm en Lange Docu­men­taire bepaald via het Acad­e­mysys­teem. De selectie en de toeken­ning komen tot stand in samen­werking met de DAFF. Voor de Gouden Kalf Competitie Korte Film, Dramaserie/​Singleplay, Korte Docu­men­taire en Digi­tale Cultuur kiest, net zoals in voor­gaande jaren, een onafhanke­lijke jury de nomi­naties en winnaars.

Academy-prijzen
 • Beste Film (5 nominaties)
 • Beste Lange Docu­men­taire (5 nominaties).
 • Beste Regie
 • Beste Scenario
 • Beste Hoof­drol (5 nominaties),
 • Beste Bijrol (5 nominaties)
 • Beste Camera
 • Beste Produc­tion Design
 • Beste Costume Design
 • Beste Montage
 • Beste Sound Design
 • Beste Muziek
Jurypri­jzen
 • Beste Korte Documentaire
 • Beste Korte Film
 • Beste Dramaserie
 • Beste Single­play
 • Beste Hoof­drol Korte Film/​Singleplay
 • Beste Hoof­drol Dramaserie
 • Beste Bijrol Dramaserie
 • Gouden Kalf Digi­tale Cultuur
Andere toeken­ning
 • Gouden Kalf voor de Filmcultuur
 • Gouden Kalf van het Publiek
Gouden Kalveren
ga terug

DAFF NFF logo1 01

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte