Ga naar inhoud

Gedragscode

Het Nederlands Film Festival (NFF) zet zich in voor een veilige en vriendelijke omgeving voor alle medewerkers, stagiairs, vrijwilligers, bezoekers, deelnemers, partners, leveranciers en andere belanghebbenden. In deze code lees je hoe we binnen het Nederlands Film Festival met elkaar omgaan. Dit geldt voor iedereen die voor ons werkt of te gast is.

Wij omarmen diversiteit en verbeteren ons werk op basis van evaluatie en ervaring voortdurend.

Visie NFF op gewenst gedrag

We voeren onze missie en visie uit met aandacht en zorg voor menselijke gezondheid, dierlijk welzijn en zo minimaal mogelijke impact op het klimaat. Bij het NFF streven we naar een sociaal veilige omgeving waarin mensen vrij kunnen denken, praten, onderzoeken en creëren. Een omgeving waarin iedereen gelijk wordt behandeld, zonder discriminatie of onderscheid tussen mensen, uitsluiting of voorkeursbehandeling op basis van ras, huidskleur, geslacht, zwangerschap, seksuele geaardheid, identiteit, burgerlijke staat, leeftijd, religie, politieke overtuiging, taal, nationaliteit of sociale positie.

Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag definiëren wij als machtsmisbruik, discriminatie, ongewenst lichamelijk contact, (verbaal) geweld, pesten en (seksuele) intimidatie, gedrag waarbij de ontvanger zodanig benaderd wordt dat dit een probleem vormt.

NFF accepteert geen ongewenst gedrag ten aanzien van medewerkers, stagiairs, vrijwilligers, publiek, partners, leveranciers en andere belanghebbenden. In het geval van een melding of bij signalering van overschrijding van de regels kunnen door het NFF verschillende maatregelen worden genomen: een formele waarschuwing; verzoek om het pand te verlaten; en/of aangifte van het incident.

Gedragsregels

 • Machtsmisbruik
  Machtsmisbruik is een daad waarbij vertrouwen geschonden wordt en wordt over het algemeen, maar niet uitsluitend, geassocieerd met autoriteit. Machtsmisbruik om zaken af te dwingen is niet toegestaan.

 • Discriminatie
  Ongelijke behandeling op basis persoonlijke kenmerken zoals maar niet gelimiteerd tot; ras, huidskleur, geslacht, zwangerschap, seksuele geaardheid, identiteit, burgerlijke staat, leeftijd, religie, politieke overtuiging, taal, nationaliteit of sociale positie of andere is niet toegestaan.

 • Ongewenst lichamelijk contact
  Elke vorm van ongewenst lichamelijk contact, is niet toegestaan.

 • (Verbaal) geweld
  Schreeuwen, bedreigen en intimiderend en agressief taalgebruik is verboden.

 • Pesten
  Alle vormen van intimiderend gedrag - met en zonder structureel karakter worden niet getolereerd.

 • Seksuele intimidatie
  Seksuele intimidatie, waaronder seksuele avances, verzoeken om seksuele gunsten of opmerkingen of gebaren van seksuele aard, of andere acties in deze sfeer zijn verboden.

Vertrouwenspersonen

Heb je ergens een slecht gevoel over en weet je niet zeker hoe je met een situatie of gedraging om moet gaan of kun je geen oplossing hiervoor vinden? Of kom je er niet uit? Een gesprek met een van de vertrouwenspersonen kan de volgende stap zijn in het oplossen van het probleem. De interne en externe vertrouwenspersonen zijn bekend bij medewerkers, stagiairs en vrijwilligers.

Mores

NFF is aangesloten bij Mores, steun- en adviespunt grensoverschrijdend gedrag voor de culturele en creatieve sector. Met de aansluiting bij Mores committeert onze organisatie zich aan het actief tegengaan van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

Mores biedt een vangnet voor werkenden en studenten in de culturele, creatieve en mediasector. Heb je te maken (gehad) met grensoverschrijdend gedrag en kun of wil je niet bij een vertrouwenspersoon van je eigen organisatie of opdrachtgever terecht? Neem dan via WhatsApp of mail contact op met één van de vertrouwenspersonen van Mores.

De vertrouwenspersonen werken onafhankelijk en in vertrouwelijkheid. De mogelijkheden voor melders, de verantwoordelijkheden van leidinggevenden en werknemers en de werkwijze van de vertrouwenspersonen zijn uitgewerkt in de Handreiking grensoverschrijdend gedrag.

Contactgegevens en meer informatie: Mores.online

Jouw melding: vertrouwelijke informatie

Vertrouwelijke informatie is alleen toegankelijk voor degenen die daartoe bevoegd zijn. Alle werknemers en betrokkenen met toegang tot vertrouwelijke informatie zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de integriteit, vertrouwelijkheid en privacy van dergelijke informatie om elk betrokken individu, groep of organisatie te beschermen.

We wensen iedereen een fijn festival!


Deze gedragscode is het laatst gewijzigd op 15 september 2023. De code kan worden geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten.