Inclu­siviteit in de Neder­landse film

De maatschappij veran­dert, net als de opvat­tingen over wat gepast of ongepast is. Termen als cultureel toe-eigenen en artistieke vrijheid komen veel voor in dit debat. Hoe gaat de Neder­landse audio­vi­suele sector om met zulke thema’s? Kun je in opspraak geraakt beeld­ma­te­riaal simpelweg wissen of aanpassen en weer door­gaan zonder enige context te geven? En in hoev­erre kun je een geschiedenis, of een verhaal dat niet het jouwe is gebruiken, verfilmen of vertolken naar eigen inzicht? Deze vragen en meer worden besproken in verschil­lende program­ma’s tijdens NFF 2021. Samen gaan we om tafel. Wat is er nodig voor een inclusie­vere AV-sector, voor en achter de camera?

NFF om tafel Wie vertelt wie bepaalt

NFF om tafel: Wie vertelt, wie bepaalt? 

Dinsdag 28 september 20:00
Blauwe Zaal Stadss­chouw­burg Utrecht, ook online te zien 

Veel vragen, veel gasten. Tijdens NFF om tafel: Wie vertelt, wie bepaalt? hebben we het over essen­tiële onder­w­erpen als inclu­siviteit (voor en achter de camera), diver­siteit in casting, filmkri­tiek, de omgang met archief­ma­te­riaal, culturele toe-eigening en artistieke vrijheid. Het gesprek wordt gemod­ereerd door Naeeda Aurangzeb.


Conferentie

NFF Confer­entie

Dinsdag 28 september 10:00
Kinepolis Jaar­beurs 8 & 14, ook online te zien 

De NFF Confer­entie is dé vinger aan de pols van de Neder­landse audio­vi­suele indus­trie. Daarbij is ook aandacht voor de laatste ontwik­kelingen op het gebied van inclusie. Tijdens de confer­entie sessie Het kalf van stal wordt gesproken over de vernieuwing van de Gouden Kalv­eren voor acteer­presta­ties en in de sessie Beter is nog niet goed kijken diverse av-profes­sionals naar de huidige situ­atie tussen mannen- en vrouwen­rollen in films.

Over kleur gesproken

NFF onder­s­teunt het initi­atief KLEUR dat de inclu­siviteit van makers van kleur in de Neder­landse audio­vi­suele sector wil versnellen. In samen­werking met HUMAN presen­teren we Over kleur gesproken.

De serie bestaat uit gesprekken tussen witte makers en makers van kleur, aan de hand van concrete voor­beelden uit hun eigen werk. Het zijn respectvolle uitwisselingen over wat ze zien en meemaken. Deze videoserie is geïn­spireerd op de bekende YouTube-serie Uncom­fort­able Conver­sa­tions’ van Emmanuel Acho, die zwarte en witte Amerikanen met elkaar in dialoog laat gaan over discrim­i­natie en racisme.

Vanaf vrijdag 24 september vind je hier de vijf nieuwste aflev­eringen van de serie. Kun je niet wachten? 

011 Over Kleur Gesproken 20200929 9 30 10 30

Aanjager KLEUR

NFF onder­s­teunt KLEUR, een aanjager tot inclu­siviteit en diver­siteit in de Neder­landse tele­visie- en filmin­dus­trie bestemd voor fondsen, omroepen & NPO, produ­centen, casting direc­tors, oplei­dingen, vakv­erenigingen en eigen­lijk iedereen in de industrie.

NFF Extended:

KLEUR, de stand van zaken

Samen met gerenom­meerde AV-profes­sionals kijken we naar de huidige stand van zaken rondom diver­siteit en inclu­siviteit in de Neder­landse film­sector. Wat kunnen we als AV-profes­sionals indi­vidueel én samen doen om de prak­tijk in de indus­trie te verbeteren? NFF Extended is onderdeel van het jaar­rond programma van NFF Professionals.

Altijd up-to-date

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrieven.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01