Disclaimer

De voor­waarden in deze disclaimer zijn van toepassing op deze website film​fes​tival​.nl en andere domeinen in eigendom van Stichting Neder­lands Film Festival.

Eigendom

Alle teksten en beeld­ma­te­riaal en de wijze waarop deze op de website worden getoond vallen onder het auteursrecht. Voor foto’s van het Neder­lands Film Festival (hierna; NFF) is het auteursrecht/​copyright voor­be­houden aan de betr­e­f­fende fotograaf, we verzoeken dan ook iedereen deze eigen­dom­srechten te respecteren. Verveelvoudiging en/​of open­baar­making op welke wijze ook, zonder vooraf­gaande schriftelijke toestem­ming is niet toeges­taan. Voor teksten van het NFF is het auteursrecht/​copyright voor­be­houden aan NFF of zijn licen­tiegevers. Verveelvoudiging en/​of open­baar­making op welke wijze ook, zonder vooraf­gaande schriftelijke toestem­ming is niet toegestaan.

Onjuis­theden

Hoewel deze website met zorg wordt samengesteld, kan het voorkomen dat infor­matie onjuist, onvolledig of niet meer actueel is op het moment van aanbieden of raad­plegen. NFF is niet aansprake­lijk voor eventuele gevolgen op basis van handelen naar infor­matie die op deze website wordt getoond.

Hyper­links

NFF is niet verant­wo­ordelijk of aansprake­lijk voor infor­matie die wordt aange­boden op websites van derden, waar op de website van NFF al dan niet door middel van hyper­links naar verwezen wordt.

Kom je tekst en/​of beeld tegen waar je graag gebruik van zou willen maken voor een bepaald doel, neem dan contact met ons op via publiciteit@​filmfestival.​nl. Mocht je van mening zijn dat je privacy onver­hoopt geschonden wordt of dat er onjuiste infor­matie op onze website staat, neem dan eveneens contact op met publiciteit@​filmfestival.​nl.

NFF behoudt zicht het recht voor deze gebruiksvoor­waarden te wijzigen.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte