Sprekers

NFF Confer­entie: The Real Truth

(Dit even­e­ment is geweest)
NFF Prof Special The Real Truth Foeke Postma

Foeke Postma

Foeke Postma is onder­zoeker en trainer bij Bellingcat. Zijn inter­essege­bieden zijn defensie, milieu, en mensen­rechten. Hij heeft onder andere gepub­liceerd over de ille­gale wilde dieren­handel achter Insta­gram posts van influ­encers, en hoe geheime infor­matie over kern­wapens te vinden is in studeerapps. 

NFF Prof Special The Real Truth Imani Jacqueline Brown 1

Imani Jacque­line Brown

Imani Jacque­line Brown is an artist, activist, and researcher with Forensic Archi­tec­ture from New Orleans, USA. Her work inves­ti­gates extrac­tive envi­ron­mental and economic systems (from colo­nial geno­cide and slavery to contem­po­rary fossil fuel produc­tion), as well as police and corpo­rate impunity. In exposing the layers of violence and resis­tance that comprise the foun­da­tions of US society, she opens portals to ecolog­ical reparations.

NFF Prof Special The Real Truth Eric Smit

Eric Smit

Eric Smit is hoof­dredac­teur en mede-oprichter van plat­form voor onder­zoek­sjour­nal­istiek Follow the Money. In 2017 werd hij samen met jour­nalist Kim van Keken verkozen tot jour­nalist van het jaar voor hun onthul­lende serie artikelen over Henry Keizer, de voor­ma­lige voorzitter van de VVD. Voor dezelfde reeks verhalen kreeg hij ook de Anne Vondel­ing­prijs uitgereikt. Smit was eerder mede-oprichter van Dagblad de Pers en publiceerde enkele boeken waaronder De bron­code (2004) en Nina, de onweer­staan­bare opkomst van een power­lady (2010). Hij startte zijn jour­nal­istieke loop­baan bij het zaken­blad Quote.

NFF Confer­entie: Digital Life

(Dit even­e­ment is geweest)
NFF Conferentie Moderator Dan Hassler Forest

Dr. Dan Hassler-Forest

Dan Hassler-Forest works as Assis­tant Professor of Media and Cultural Studies at Utrecht Univer­sity. He has published books and arti­cles on super­hero movies, comics, trans­media story­telling, crit­ical theory, and zombies. He has recently completed two books on race and global media, focused on the creative work of performing artist Janelle Monáe.

NFF Conferentie Digital Life Amber Jae Slooten

Amber Jae Slooten

Amber Jae Slooten works with 3D anima­tion and digital fashion design. Her work always ques­tions the way in which we will curate our iden­tity in the future. She is a co-founder and creative director of The Fabri­cant, a digital fashion house that creates clothing that is always digital, never ever phys­ical. Uncon­strained by the bound­aries of the phys­ical realm, they create 3D fashion narra­tives of endless possi­bility, having sustain­ability and collab­o­ra­tion as their guiding line.

NFF Conferentie Digital Life Avinash Changa

Avinash Changa


Avinash Changa is VR-maker, director, and inter­na­tional speaker on the topic of Immer­sive works. He is founder of WeMakeVR, with notable produc­tions such as Ashes to Ashes’, Meeting Rembrandt’ and most recently Angels Of Amsterdam”. Currently he is working on the next gener­a­tion of immer­sive expe­ri­ences, including live social VR perfor­mances, hybrid theater/​vr, educa­tional works, and hyper-real­istic volumetrics.

NFF Conferentie Digital Life Roosje Klap

Roosje Klap

Roosje Klap is the founder of Atelier Roosje Klap, also known as ARK. Klap studied Graphic Design at the Gerrit Rietveld Acad­emie in Amsterdam, and fresh out of school began her own studio, quickly devel­oping an inter­na­tional network. Her inter­ests lie in uncon­ven­tional, artistic research resulting in playful collab­o­ra­tions. Klap is head of the Graphic Design (BA) depart­ment at the Royal Academy of Art (KABK) in The Hague and worked as design advisor at the Jan Van Eyck Acad­emie. Klap is a P.h.D. candi­date at the PhDArts at Univer­sity of Leiden, where she researches the effects and impact of digital co-creation with machines and arti­fi­cial intel­li­gence on owner- and author­ship of the design prac­tice. Klap is Chairman of the Board of Valiz Publishers, Member of the Board of the Wim Crouwel Insti­tute and Super­vi­sory Board Member of De Oude Kerk in Amsterdam.

NFF Confer­entie: Healing Through Film

(Dit even­e­ment is geweest)
NFF Conferentie Healing Through Film Antoinette Beumer credit foto Jacqueline de Haas

Antoinette Beumer

Antoinette Beumer (1962) is regis­seur, schri­jver en hoofd drama. In 1989 studeert zij af aan de Amster­damse Theater­school, afdeling Regie. In de daaropvol­gende jaren maakt zij naam als regis­seur van tv-series als de eigen­zin­nige komedie Hertenkamp. Samen met haar echtgenoot Maaik Krijgsman maakt Antoinette de docu­men­taire See you in Vegas over de gerenom­meerde illu­sionist Hans Klok. 

In 2010 regis­seert Antoinette de verfilming van Heleen van Royen’s best­seller De Gelukkige Huisvrouw. Haar debu­ut­film wordt een groot succes en is met meer dan 500.000 bezoekers goed voor een Platina Film. In ditzelfde jaar maakt ze een remake van de Vlaamse thriller Loft, met o.a. Barry Atsma en Marwan Kenzari. Ook deze film ontvangt een Platina Film. Haar film Jackie, met in de hoof­drollen Carice & Jelka van Houten en Holly Hunter, gaat in 2012 in première op het Toronto Inter­na­tional Film Festival in Canada. Een jaar later komt haar hitfilm Soof uit. Begin 2018 verscheen haar debuut roman, Mijn vader is een vlieg­tuig (uitgev­erij Lebowski) die Antoinette zelf verfilmde. Maaik Krijgsman schreef het scenario en de film opent dit jaar het Neder­landse film­fes­tival. De afgelopen jaren werkte Antoinette als hoofd drama bij Videoland. 

NFF Conferentie Healing Through Film Leyla de Muynck

Leyla de Muynck

Leyla de Muynck is danseres, actrice en perfor­mance artist’. In 2014 studeerde ze af van de Moderne Danso­plei­ding op de AHK en begon te werken in veel verschil­lende type projecten en locaties. Als artiest werkt ze graag in een ambigu gebied. Tussen fictie en realiteit, dans en theater, impro­visatie en strikte afspraken. Ik vind het mooi als je als kijker verschuivingen meemaakt, dat het leeft. Als een opdracht lastig of pijn­lijk is, vind ik het extra inter­es­sant, want het biedt de kans een eventuele grens bij mezelf te onder­zoeken. Ik hou er gewoon van om mijn lichaam te voelen werken.” 

NFF Confer­entie: Het Filmhuis van de regio

(Dit even­e­ment is geweest)
Filmhuis in de regio Dick Smits

Dick Smits

(Filmken­nis­cen­trum)

Dick Smits is 35 jaar actief in de film­branche. Hij is opgeleid als filmweten­schapper. Daarna had hij diverse func­ties in de film­prak­tijk van filmarchivering en filmver­toning. Uitein­delijk resul­teerde dit in de oprichting van Filmken­nis­cen­trum in 2012. Filmken­nis­cen­trum richt zich op onder­zoek, advies en onder­s­te­uning van filmthe­aters en belei­ds­makers met als doel een toeganke­lijk en breed filmklimaat.

Filmhuis in de regio Hidde de Vries

Hidde de Vries 

(Natte Haring)

Hidde de Vries (1993) groeide op in het lokale filmhuis van het Friese dorp Kollum. In 2017 studeerde hij af als produ­cent aan de Neder­landse Filmacad­emie, om vervol­gens in 2020 zijn master Creative Producing aan de DAS Grad­uate School af te ronden. Vanuit het idee dat een film pas een film is, als deze gezien wordt’, houdt hij zich vanaf 2015 bezig met het distribueren van korte films naar film­fes­ti­vals. Dit doet Hidde vanuit Kapitein Kort, waarmee hij een aanzien­lijk aantal festi­vals­e­lec­ties op toon­aangevende festi­vals als Berli­nale Gener­a­tion, Cannes — Semaine de la Critique, Cler­mont-Ferrand ISFF, IFFR, Cinekid et cetera wist te bemachtigen. Naast zijn activiteiten als film­fes­ti­vald­is­trib­u­teur is Hidde werkzaam als Head of Industry bij het Kaboom Anima­tion Film Festival, als commissielid bij het NPO Fonds en de provincie Fries­land, en als creative producer bij Stichting Natte Haring.

Filmhuis in de regio Maarten Alexander

Maarten Alexander

(MOOOV/​Zebracinema)

Na zijn afstud­eren aan de Univer­siteit Gent in België met een master­scriptie over film­fes­ti­vals in tran­sitie, begon Maarten Alexander part­time te werken voor MOOOV in België. Daar­naast werkte hij voor distrib­u­tiebedrijf ABC Distri­b­u­tion, voor BAMart, insti­tuut voor visuele, audio­vi­suele en medi­akunst (nu onderdeel van Kunsten­punt) en als program­meur voor EFA & Oscar Qual­i­fying Leuven Inter­na­tional Short Film Festival. Op dit moment is Maarten werkzaam als gedelegeerd zake­lijk directeur voor MOOOV.

Over Zebracinema:

Zebracinema is een netwerk van 11 film­lo­caties in België, met 1 tot 3 weke­lijkse vertoningen per locatie. MOOOV coördi­neert het netwerk, verzorgt prospectie, boekingen, commu­ni­catie, marketing, en admin­is­tratie. De program­mering gebeurt tweemaan­delijks samen: elke 2 maanden verza­melen alle locaties zich in een van de Zebra-locaties om te praten over de films die de komende twee maanden gepro­gram­meerd zullen worden. 2/​3e van de program­mering is voor elke locatie hetzelfde, de overige 13 kan per locatie afzon­der­lijk worden inge­vuld. Elke partner is verant­wo­ordelijk voor zijn lokale kaartverkoop, gastvri­jheid en communicatie.

NFF Prof Talk: Bound­aries of Being: Exploring alter­na­tive real­i­ties through AR and digital technologies

(Dit even­e­ment is geweest)
NFF Prof Talk Boundaries of Being Niv Fux

Niv Fux

Niv Fux is the co-founder and Managing Director of T‑Port – an online plat­form promoting emerging talent and presenting short films. Based in Amsterdam, his profes­sional inter­ests lie primarily in cura­tion, digi­ti­sa­tion and research. He earned his bachelor’s in film Cum Laude from Tel Aviv Univer­sity (2015) and gained his master’s degree in Arts & Society from Utrecht Univer­sity (2019), with the effects of digi­ti­sa­tion on film festi­vals as his primary field of research. Between 2015 – 2017 He worked as Artistic Director of Tel Aviv Inter­na­tional Student Film Festival, consid­ered the largest student film festival in the world. As a film editor, Niv has also edited short films that garnered awards in festi­vals world­wide, including Tribeca Film Festival.

NFF Prof Talk Boundaries of Being Daniela Tenenbaum

Daniela Tenen­baum

Daniela Tenen­baum is an Amsterdam-based researcher and curator. Her research focuses on the inter­sec­tion of soci­etal engage­ment and cultural work, and the complex histo­ries and futures of Western cultural insti­tu­tions. Daniela completed her bachelor’s degree in art history and commu­ni­ca­tion at the Freie Univer­sität, Berlin. She received her master’s degree from Utrecht Univer­sity in Arts and Society. In her studies, and later at her work at the Research Center for Mate­rial Culture in Leiden, she researched the role Rapid Response Collecting can play as a cata­lyst in the promo­tion of notions of democ­racy and social equality within museums.

Ines Alpha

Ines Alpha

Ines alpha is a 3D artist based in Paris. She likes to create enchanted and fantastic versions of reality. She started expe­ri­encing with 3D while working as an art director in adver­tising, specialised in beauty and luxury. Her first notable 3D work was the Baby F‑16″ video­clip, an AR exper­i­ment she directed with Panteros666. Her main body of work consists in the 3D makeup” series, where she pushes further the bound­aries of makeup and beauty using 3D soft­wares and augmented reality. She tries to fanta­sise what complete aesthetic freedom of one’s appear­ance would look like. Her goal is to encourage a fun and creative approach to make up and self expression. 

NFF Prof Talk Boundaries of Being Andy Picci

Andy Picci

Born on February 9, 1989 in Lausanne, I studied Photog­raphy at the Cantonal School of Arts in Lausanne (ECAL), Visual Commu­ni­ca­tion at the École Supérieure des Arts Modernes (ESAM) in Paris and obtained a Masters in Fine Arts at Central Saint-Martins (CSM UAL) in London. My work revolves around the phenom­enon of celebrity, our rela­tion­ship to social media, and the profound quest for iden­tity in the age of hyper-digi­tal­iza­tion. The torments of gener­a­tions Y, Z and Alpha fasci­nate me. 

NFF Prof Talk Boundaries of Being Marcela Baltarete

Marcela Baltarete

Romanian born, London based artist, Marcela Baltarete, works predom­i­nantly with 3D model­ling and anima­tion soft­wares as well as film editing soft­ware to create their short rendered 3D anima­tion films while also incor­po­rating VR and AR in the process of informing and devel­oping their work. Orig­i­nally they started exploring the human body’s trans­for­ma­tive capa­bil­i­ties through the manip­u­la­tion of fabrics and mate­rials with the help of sculp­tural laser cutting tech­niques as well as using 3D model­ling soft­ware for gener­ating patterns that would act as exten­sions of the body. Later, they moved entirely onto the digital space after becoming uncom­fort­able working with the phys­ical human body, a discom­fort that was trig­gered by their own feel­ings of gender dysphoria, depres­sion and chronic illness, all of which informed the narra­tive of their current work.

They grad­u­ated from their MA at the Royal College of Art in 2020 and since then their work has been exhib­ited at ARTHIVE, Label­hood Market, Shanghai as well as Art200 in Bucharest and New order of fashion in Eind­hoven. Marce­la’s work has been high­lighted along­side digital artists and designers in the initial issue of Version Maga­zine as well as being featured by Dezeen, Mission State­ment Maga­zine, WWD, Love Maga­zine, BFC, Dazed, Dasthe Art and PAGE Magazine.

NFF Prof Talk: Face Value: Reflec­tions on the poli­tics of facial recog­ni­tion technology

(Dit even­e­ment is geweest)
NFF Prof Talk Face Value Rosa Wevers

Rosa Wevers

The event will be moder­ated by Rosa Wevers, who is the curator of this panel and of the exhi­bi­tion FACE VALUE, which is on show in IMPAKT from 18 September until 10 October. Rosa is a PhD candi­date in Gender studies at Utrecht Univer­sity. She inves­ti­gates art exhi­bi­tions and artistic prac­tices that crit­i­cally respond to surveil­lance, and shape tactics of resisting control. Previ­ously, Rosa worked as the project coor­di­nator of MOED (Museum of Equality and Differ­ence). Rosa is the co-host and co-producer of Kunst­matig, a podcast on the inter­sec­tions of art and technology.

NFF Prof Talk Face Value Heather Dewey Hagborg 1

Heather Dewey-Hagborg

Dr. Heather Dewey-Hagborg is an artist and biohacker who is inter­ested in art as research and tech­no­log­ical critique. Her contro­ver­sial biopo­lit­ical art prac­tice includes the project Stranger Visions in which she created portrait sculp­tures from analyses of genetic mate­rial (hair, ciga­rette butts, chewed up gum) collected in public places.

Heather has shown work inter­na­tion­ally at events and venues including the World Economic Forum, the Daejeon Bien­nale, the Guangzhou Trien­nial, and the Shen­zhen Urbanism and Archi­tec­ture Bien­nale, Trans­me­diale, the Walker Center for Contem­po­rary Art, the Philadel­phia Museum of Art, and PS1 MOMA. Her work is held in public collec­tions of the Centre Pompidou, the Victoria and Albert Museum, the Well­come Collec­tion, the Explorato­rium, and the New York Histor­ical Society, among others, and has been widely discussed in the media, from the New York Times and the BBC to Art Forum and Wired.

Heather has a PhD in Elec­tronic Arts from Rens­se­laer Poly­technic Insti­tute. She is a visiting assis­tant professor of Inter­ac­tive Media at NYU Abu Dhabi, an Artist-in-Resi­dence at the Explorato­rium, and is an affil­iate of Data & Society. She is also a co-founder and co-curator of REFRESH, an inclu­sive and polit­i­cally engaged collab­o­ra­tive plat­form at the inter­sec­tion of Art, Science, and Technology.

NFF Prof Talk Face Value Christine Quinan

Chris­tine Quinan 

Chris­tine Quinan is an Assis­tant Professor of Gender Studies at Utrecht Univer­sity, but will soon take up a posi­tion in the School of Culture and Commu­ni­ca­tion at the Univer­sity of Melbourne. Quinan’s research inter­ests include queer theory, trans studies, post­colo­nial studies, and crit­ical secu­rity studies, with work on gender, surveil­lance, and secu­ri­ti­za­tion appearing in several jour­nals and edited volumes. Quinan recently published Hybrid Anxi­eties: Queering the French-Algerian War and its Post­colo­nial Lega­cies (Univer­sity of Nebraska Press, 2020), with a second mono­graph enti­tled The Borders of Gender: Recog­ni­tion, Repre­sen­ta­tion, Resis­tance” in progress. With dr. Marjolein van den Brink, Quinan is also the co-founder of the inter­na­tional research network Gender Iden­tity Regis­tra­tion and Human Rights Effects, based at Utrecht University.

NFF Prof Talk Face Value Nakeema Stefflbauer

Nakeema Stef­flbauer

Dr. Nakeema Stef­flbauer is a senior digi­tal­iza­tion exec­u­tive and the founder and CEO of Frauen­Loop, a nonprofit orga­ni­za­tion in Berlin, Germany that trains resi­dent, immi­grant and refugee women in computer program­ming. An advo­cate for digital inclu­sion, tech equity and trans­parency, Dr. Stef­flbauer is a grad­uate of Harvard Univer­sity and Brown Univer­sity and also holds an MBA. She writes and speaks about the impact of digital tech­nolo­gies on margin­al­ized groups and has given keynotes at Re:publica (Berlin), at Humanity in Action (Amsterdam) Action Academy, and at an EU Parlia­ment Brus­sels hearing on Auto­mated Discrim­i­na­tion”, among other forums. Her most recent video talk (made with the digital justice artist Nushin Yazdani) will be featured by the Detroit Science Academy in Fall 2021 with the title Future Tense: AI From the Margins.”

NFF Prof Talk Face Value Ella Jakubowska

Ella Jakubowska

Ella Jakubowska is policy advisor at EDRi (Euro­pean Digital Rights asso­ci­a­tion). She leads EDRi’s advo­cacy on biometric mass surveil­lance prac­tices (such as public facial recog­ni­tion) used by law enforce­ment agen­cies, govern­ment author­i­ties and private actors. She contributes to the team’s work on arti­fi­cial intel­li­gence and anti-discrim­i­na­tion, with a keen interest in issues of power, justice, the construc­tion o fcrim­i­nality, and how biometric tech­nolo­gies threaten rights to equality and non-discrim­i­na­tion. Ella holds an inter­dis­ci­pli­nary MSc in Human Rights, with a research focus on femi­nist approaches to the soci­ology of Science & Tech­nology. Prior to joining EDRi, Ella worked in digital busi­ness transformation.

NFF Prof Special: Ways of Seeing

NFF Conferentie Moderator Philo van Kemenade

Philo van Kemenade

Philo van Keme­nade creates tools, stories and things in between to amplify human connec­tion with arts and culture. He works on inno­v­a­tive user inter­faces for audio­vi­sual collec­tions at the Nether­lands Insti­tute for Sound and Vision. Philo co-founded the digital arts & culture festival Senso­rium and is initiator of the Story­tellers United network. He has a keen interest in learning and human-centered futures of education.

NFF Conferentie Ways of Seeing Kyle Mc Donald

Kyle McDonald

Kyle McDonald is an artist working with code. He crafts inter­ac­tive instal­la­tions, sneaky inter­ven­tions, playful websites, work­shops, and toolkits for other artists working with code. Exploring possi­bil­i­ties of new tech­nolo­gies: to under­stand how they affect society, to misuse them, and build alter­na­tive futures; aiming to share a laugh, spark curiosity, create confu­sion, and share spaces with magical vibes. Working with machine learning, computer vision, social and surveil­lance tech span­ning commer­cial and arts spaces. Previ­ously adjunct professor at NYU’s ITP, member of F.A.T. Lab, commu­nity manager for open­Frame­works, and artist in resi­dence at STUDIO for Creative Inquiry at CMU, and YCAM in Japan. Work commis­sioned and shown around the world, including: the V&A, NTT ICC, Ars Elec­tronica, Sonar, Todays Art, and Eyebeam.

NFF Conferentie Ways Of Seeing Bregtje van der Haak

Bregtje van der Haak

Bregtje van der Haak is docu­men­taire­maker en jour­nalist. Als regis­seur van trans­me­diale produc­ties verkent ze nieuwe vertelvormen en digi­tale mogelijkheden voor jour­nal­istieke samen­werking. Sinds 2008 is Van der Haak als regis­seur en eindredac­teur verbonden aan de redactie van VPRO Tegen­licht, een langlopende reeks inter­na­tionale toekom­stverken­ningen. Van der Haak studeerde rechten aan de Univer­siteit van Amsterdam en volgde de Grad­uate School of Jour­nalism aan Columbia Univer­sity. Ze was Visiting Asso­ciate professor aan de School of Creative Media, City Univer­sity of Hong Kong en Visiting Scholar aan de USC Annen­berg School for Commu­ni­ca­tion & Jour­nalism in Los Angeles. Ze is lid van de Raad van Toezicht van IDFA en de Rijk­sakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam.

NFF Conferentie Ways Of Seeing Randi Cecchine

Randi Cecchine

Randi Cecchine has a back­ground in docu­men­tary film­making, media educa­tion, and educa­tional film distri­b­u­tion. She is a student in The Univer­sity of Amster­dam’s Preser­va­tion and Presen­ta­tion of the Moving Image Master’s program where she has been researching arti­fi­cial intel­li­gence in audio­vi­sual archives. She has written a series of blog posts on the topic in collab­o­ra­tion with the Nether­lands Insti­tute of Sound and Vision. 

NFF Conferentie Ways Of Seeing Sofie Stenstrop

Sofie Sten­strop

Inde­pen­dent publi­cist and impact producer with a back­ground in cinema studies and film crit­i­cism. Working with all kinds of visual art (film, photog­raphy, virtual reality & beyond). Paris-based. Copenhagen-born.

NFF Prof Talk: Mildred Iatrou & Ai-Ling Lee

NFF Prof Talk Sound Mildred Iatrou 1

MILDRED IATROU

(SUPER­VISING SOUND EDITOR)

Mildred Iatrou was born in Astoria, New York. She studied film­making at The City College of New York. In the 1980s she moved to San Fran­cisco and worked for Francis Ford Coppola’s Amer­ican Zoetrope as an assis­tant editor, sound editor and docu­men­tary film editor and at Pixar as a film editor. After moving to Los Angeles in the late 1990s, Mildred focused on sound editing for feature films and has been working as a super­vising sound editor since 2006. She’s been nomi­nated for two BAFTA awards for sound (La La Land, First Man) and two Oscars for sound editing (La La Land, First Man). She lives with her husband, R.A. Morgan, in Los Angeles, California.

NFF Prof Talk Sound Ai Ling Lee headshot 1

AI-LING LEE

(SOUND DESIGNER, SOUND SUPER­VISOR, RE-RECORDING MIXER)

Ai-Ling Lee was born in Singa­pore where she studied music audio engi­neering. After two years of mixing and editing commer­cials and music, she moved to Los Angeles in 1998 to pursue a career in sound design for feature films.

Since then she has worked as a sound designer, re-recording mixer and sound super­visor on a variety of films including JoJo Rabbit, La La Land, First Man, Dead­pool, Wild, Maze Runner and Buena Vista Social Club.

Ai-Ling has had the oppor­tu­nity to work with direc­tors Damien Chazelle, Taika Waititi, Jean-Marc Vallée, Noah Hawley, Wes Ball, Cameron Crowe, Gus Van Sant and Sam Raimi, to name a few.

She has been nomi­nated for four Academy Awards (editing and mixing), two BAFTA, nine MPSE awards, and won a CAS award for Best Sound Mixing.

NFF PROF TALK: JOSEP, from comics to screen

NFF Prof Talk JOSEP op de foto Juan Concha foto gemaakt door Elena Claverol

JUAN CARLOS CONCHA RIVEROS 

(DIRECTOR APEMANSTU­DIOS AND TRUEBA PRODUC­CIONES PC)

Artist and film­maker. He has attended work­shops with Patricio Guzman, Jose L. Guerin and Bigas Luna, among others. He has partic­i­pated in Euro­pean films: Mia et Le Migou (Folimage), L’Il­lu­sion­iste (S. Chomet), Chico y Rita (Trueba-Mariscal). Created APEMANSTUDIO to produce different projects. He has directed TV series: Four and a Half Friends, co-produced by ZDF-Germany, EDEBE and TV3-Catalunya. Asis­tent director and Asso­ciate Producer for a Feature-Film JOSEP, by Les Films d’ici (CANNES 2020 – Winner at EFA and CESARS) . Currently is Tech­nical Director – Asso­ciate producer for the film by Trueba and Mariscal. THEY SHOT THE PIANO PLAYER.

NFF Prof Talk JOSEP photo van AUREL and photo credit Céline Escolano

AUREL

(DIRECTOR, EDITO­RIAL CARTOONIST (LE MONDE, LE CANARD ENCHAINÉ), COMIC BOOK AUTHOR)

For almost 20 years, Aurel worked as a cartoonist in French news­pa­pers. He began with regional diaries and maga­zines and very quickly worked for the national French press as Le Monde (since 2007) or Le Canard Enchainé (since 2015). 

He also writes and draws comic books, always inspired by his jour­nalist work. A bunch of graphic reports for « Le Monde Diplo­ma­tique » gave birth to a fictional comic book called « Clan­des­tino » (Ed. Glenat 2014) or « La Menuis­erie » (Futur­opolis 2016), a graphic docu­men­tary about the little enter­prise of his father, carpenter. 

His next graphic docu­men­tary is presented by the editor (Futur­opolis) as a Graphic Essay : « Singes » is an inter­ro­ga­tion about the rela­tion between humans and other apes or monkeys (Release in October 2021). 

In 2011 he co-directed a short animated movie called « Octobre noir » about the Parisian echoes of the war in Algeria in 1961. Josep is the first feature film from Aurel, about a catalan artist called Josep Bartoli.

NFF PROF TALK: Made­line Fontaine

(Dit even­e­ment is geweest)
NFF Prof Talk Madeline Fontaine copyright Leila Mogthtader

MADE­LINE FONTAINE 

(COSTUME DESIGNER)

Born in an envi­ron­ment sensi­tive to all forms of artistic expres­sion, Made­line had the chance to follow an art section in high school followed by a school of deco­ra­tive arts.

Not knowing accu­rately which profes­sion to direct herself to, she had the chance to meet Thérèse Ripaud, costume designer for L’ETÉ MEUR­TRIER“ in 1982. She then started to learn by working as an assis­tant with various costume designers for several years, mainly on feature period movies.

Meeting Jean-Pierre Jeunet and Marc Caro offered a new chance working in the prepa­ra­tion of THE CITY OF THE LOST CHIL­DREN” in 1994, which was a great experience.

Jeunet called Made­line to propose AMÉLIE”, when he came back from the shooting of ALLIEN”. Since the success of AMÉLIE”, the projects followed each other, all different, all interesting.

Made­line is very grateful to these rich meet­ings like the Profes­sional Talk at NFF which allow her to evolve in this exciting profes­sion and to share other comple­men­tary profes­sions of passion.

NFF PROF TALK: VIRTUAL PRODUCTION

Alles is archief Idse Grotenhuis

IDSE GROTEN­HUIS

(CREATIVE DIRECTOR)

Idse Groten­huis studeerde dertig jaar geleden af aan de Neder­landse Filmacad­emie en begon als regis­seur bij Neder­lands langst­lopende soapserie GTST. Daarna vervolgde Idse zijn carrière als creative producer van meerdere dramaseries voor verschil­lende produc­tiehuizen. Recen­telijk produceerde Idse voor Topkapi Films de historische dramaserie Vliegende Hollan­ders (scenario Thomas van der Ree / regie Joram Lürsen) en dit jaar gaat het familie-epos De Droom van de Jeugd (scenario Marnie Blok / regie Bram Schouw) in productie.

NFF Prof Talk: Camera — van woord naar beeld

(Dit even­e­ment is geweest)
NFF Prof Talk Camera Jacqueline van Vugt

JACQUE­LINE VAN VUGT 

(DoP, regis­seur)

Na haar studie bouwkunde aan de TU Delft heeft Jacque­line van Vugt de NFTVA, oplei­ding camera, in 1995 afgerond. Ze draaide de film Sneeuwwitje van Jelka Anhalt die een Tuschinski Award won. Vanaf 1994 heeft Jacque­line naast camera ook haar eigen docu­men­taires en (korte) films geregis­seerd. Voor Ofrenda de Primavera won ze de AFK talent award, haar korte fictie Morgen won Best Short in Mannheim, en haar film Borders won een Fipresci Award. In haar camer­awerk richt Jacque­line zich met name op de emotionele vertelling, op beweging, en het gebruik van de ruimte. 

NFF om tafel: Wie vertelt, wie bepaalt?

NFF om tafel Daniel Biltereyst

DANIEL BILTEREYST

(HOOGLERAAR FILM- EN MEDISTUDIES)

Daniel Biltereyst is gewoon hoogleraar Film- en Medi­as­tudies aan de Univer­siteit Gent, België waar hij de leiding heeft over het Center for Cinema and Media Studies. Zijn onder­zoek spitst zich toe op de rol van media in het maatschap­pelijk debat, in het bijzonder op contro­ver­siële media en censuur. Hij publiceerde Verboden Beelden: De Verborgen Geschiedenis van Film­cen­suur in België (Amsterdam/​Antwerpen, Houtekiet, 2020).

NFF om tafel Hui Hui Pan photocredits Jimmy On the Run instagram

HUI-HUI PAN

(FOUNDER PAC (OMROEP PAC EN PAN ASIAN COLLECTIVE))

Hui-Hui Pan is een organ­isator, producer, stra­teeg, verbinder en oprichter van Pan Asian Collec­tive en omroep PAC (Pan Asian Connec­tions). Hui-Hui is sinds 2006 actief op het gebied van diver­siteit en inclusie en Aziatische repre­sen­tatie, met een focus op de Neder­landse kunst, cultuur- en medi­a­sector. Met PAC streeft Hui-Hui naar volwaardige repre­sen­tatie en beeld­vorming van Aziaten in Neder­land, waarbij deze direct en indi­rect betrokken zijn bij de regie en vormgeving hiervan. Of het nu gaat om Aziatisch rolmod­ellen of verhalen die de relatie tussen Neder­land en Azië belichten, PAC wil de go-to partner zijn voor alles wat te maken heeft met Aziatische representatie.
Hier­voor was Hui-Hui o.a. directeur van Cine­mAsia, het Aziatisch film­fes­tival in Neder­land en werkzaam als consul­tant voor o.m. Accenture.

Inter­na­tionale NCE-Master­class Montage

(Dit even­e­ment is geweest)
Internationale NCE Masterclass Montage Mikkel E G Nielsen ACE photo credit Martin Lehmann

MIKKEL E.G. NIELSEN, ACE

(FILM EDITOR)

Mikkel E.G. Nielsen, ACE (1973) grad­u­ated from National Film School of Denmark in 2001. He has edited a number of Danish and inter­na­tional films, including the Cannes winner RECON­STRUC­TION (Christoffer Boe, 2003) and KING’S GAME (Nikolaj Arcel, 2004), which earned him a Danish Robert Awards. He also edited films such as DEAR WENDY (Thomas Vinter­berg, 2005), the Oscar nominee A ROYAL AFFAIR (Nikolaj Arcel, 2012) and BEASTS OF NO NATION (Cary Fuku­naga, 2015). In 2021, he received an Academy Award for Best Editing as the first Dane ever for his work on SOUND OF METAL (Darius Marder, 2020). He won a BAFTA for the same film.

DAFF ANIMATIE CONVER­SA­TIES VOL 1.

DAFF animatie conversaties Tünde Vollenbroek

Tünde Vollen­broek (moder­ator)

Tünde Vollen­broek, een sleutelfiguur in de Neder­landse animatie-indus­trie, leeft en ademt animatie. Ze is al ruim tien jaar actief binnen de animatie indus­trie, momenteel vooral als producer en mede-eige­naar van animatiehuis Studio Pupil. Vollen­broek is ook curator bij het KLIK/​Kaboom Anima­tion Festival en voor­malig corre­spon­dent bij s werelds beste bron voor animatie; Cartoon Brew.

DAFF animatie conversaties Chris Mouw

Chris Mouw

Chris Mouw startte haar carrière als produ­cent van korte films bij il Luster Produc­ties en leerde daar dat de animatiew­ereld groter is dan Ghibli, Disney en Pixar. Ze produceerde korte animatiefilms in allerlei tech­nieken, maar tijdens de productie van de bioscoop­film Trippel Trappel werd ze verliefd op het leven op de studiovloer. Sinds­dien richtte zij zich steeds meer op de productie van animatieseries en speelfilms. Op dit moment werkt ze als free­lance producer aan de stop-motion speelfilm De Wraak van Knor’ en de animatieserie Anansi de Spin’. Daar­naast maakt ze deel uit van de selec­tiecom­missie van het Neder­lands Film Festival.

DAFF animatie conversaties Chris Stenger

Chris Stenger

Chris Stenger ging na haar afstud­eren aan de Neder­landse Filmacad­emie aan de slag bij Family Affair Films. Een produc­tiehuis dat gespe­cialiseerd is in urgente en eigen­ti­jdse films met een hoge artistieke kwaliteit en sterke auteursvisies. Stenger richtte binnen Family Affair een animatie tak op. Ze produceerde o.a. de korte stop-motion­film Human Nature (TIFF 2019), de korte animatie See Me (Annecy 2021, Gouden Kalf voor beste korte film NFF 2020) en de stop-motion Tourist Trap. 

DAFF animatie conversaties Maria Kramer

Maria Kramer

Maria Kramer (1991) is afges­tudeerd aan de Neder­landse Film- en Tele­visie acad­emie binnen de studierichting Sound Design. Sinds­dien heeft zij zich gespe­cialiseerd in de nabe­w­erking van geluid voor zeer uiteen­lopende projecten, van fictie tot aan animatie. Geluid heeft altijd een belan­grijke rol in haar leven vervult op allerlei vlakken. Geluid herin­nert, vertelt, beweegt en ontroert. De zoek­tocht naar de perfecte combi­natie van deze elementen maakt het vak Sound Design voor Maria zo bijzonder en uitdagend.

DAFF animatie conversaties maxlunter

Max Lunter

Max Lunter is een visueel-vernuftige en eigen­zin­nige maker. Zijn films kenmerken zich door hun hoge energie, gestileerde vertellingen en absurde gevoel voor (visuele) humor. De werelden die Max creëert worden bevolkt door dromers, dwazen en mega­lo­manen, maar voor wie onder de opper­vlakte kijkt, ziet dat er een hoop meer schuilgaat. 

Max studeerde aan de Neder­landse Filmacad­emie. Daar maakte hij onder meer Korte Golf, Nero en zijn eindex­a­m­en­film Voet­zoeker. Na het afstud­eren maakte hij de korte films Drie Mensen Vinden Een Auto en Het Grandioze Falen. Op dit moment is Max bezig met de korte film The Man Who Changed in Appear­ance naar een kort verhaal van E.B. White. Ook schrijft hij zijn eerste speelfilm: Waar Het Licht Breekt, maar dat is een heel ander verhaal.

NFF Prof Special: Alles is Archief

Alles is archief Daan Veldhuizen

Daan Veld­huizen

Daan Veld­huizen is een Neder­landse regis­seur, cameraman en editor. Hij studeerde in 2007 af aan de Willem de Kooning Acad­emie in Rotterdam en maakte de docu­men­taires Stories from Lakka Beach (IDFA 2011) en Banana Pancakes and the Chil­dren of Sticky Rice (IFFR 2015). Deze laatste werd genom­i­neerd voor een Gouden Kalf. Daan werkte als cameraman en editor aan diverse prijswin­nende docu­men­taires en regis­seert regel­matig aflev­eringen voor VPRO Tegen­licht. Zijn huidige project is Pax Neerlandica.

Alles is archief Idse Grotenhuis

Idse Groten­huis

Idse Groten­huisstudeerde dertig jaar geleden af aan de Neder­landse Filmacad­emie en begon als regis­seur bij Neder­lands langst­lopende soapserie GTST. Daarna vervolgde Idse zijn carrière als creative producer van meerdere dramaseries voor verschil­lende produc­tiehuizen. Recen­telijk produceerde Idse voor Topkapi Films de historische dramaserie Vliegende Hollan­ders (scenario Thomas van der Ree / regie Joram Lürsen) en dit jaar gaat het familie-epos De Droom van de Jeugd (scenario Marnie Blok / regie Bram Schouw) in productie.

Alles is archief juliette jansen

Juli­ette Jansen

Juli­ette Jansen studeerde Algemene Letteren aan de Univer­siteit Utrecht. Ze heeft een lange staat van dienst als projectleider en program­meur bij festi­vals als IFFR, IDFA, Cinekid en NFF. Voor deze festi­vals richtte zij onder andere distrib­u­tieplat­forms op voor kunstzin­nige films en wereld­cinema. Bij de Dutch Direc­tors Guild maakte zij zich hard voor de belangen van regis­seurs. Ook volgde ze oplei­dingen tot medi­a­coach, gaf les en startte een Medi­aw­erk­plaats in de biblio­theek van Gouda. Sinds mei 2017 werkt zij als programma-manager media­makers bij Beeld en Geluid. 

Alles is archief Margje de koning

Margje de Koning

Na 12 jaar docu­men­taires te hebben geregis­seerd, was Margje, naast lesgeven aan de Univer­siteit van Amsterdam, ruim 17 jaar in opdracht redac­teur. Ook werd ze hoofd TV, Radio en NM van IKON (publieke omroep), voordat ze artistiek directeur werd van /​filmfestival Movies that Matter, was ze hoofd Docu­men­taire bij EO.

Alles is archief Natasja Mohrs

Natasja Möhrs

Natasja Möhrs studeerde rechten aan de UvA en sinds 2003 werkzaam als gedelegeerd/​uitvo­erend produ­cent voor zowel fictie films als docu­men­taires. Eerst 12 jaar bij Column Film en vervol­gens als free­lancer voor o.a. Witfilm, Zeppers, Pieter van Huystee Film, Memphis Film & TV, Zin Docu­men­taire en anderen. Zij heeft o.a. gewerkt aan Dorsvloer vol confetti, Matter­horn, Het Nieuwe Rijksmu­seum, No Hay Camino en The Photograph. 

NFF Prof Special: NPO-Fonds, kansen voor talent 

(Dit even­e­ment is geweest)
NPO Nelly dos Reis

Nelly dos Reis

Nelly dos Reis is geboren en getogen in Rotterdam en draagt met trots haar Kaapver­diaanse roots. De liefde voor het podium begon op hele jonge leeftijd eerst door theater en later via film. Begonnen als vlogger bij Open Rotterdam en genom­i­neerd voor presen­tati­etalent voor de Lokale Media Award 2019. 

Nelly’s eerst inter­na­tionale stappen als vlogger waren voor de Europese Unie in Argen­tinië. En nu klaar voor de grote stappen als program­ma­maker bij 3LAB door een eigen docu­men­taire over kroe­shaar en alle stigma’s daaromheen. Niet alleen als hoofd­karakter maar ook als regisseur.

Nelly haalt haar moti­vatie en inspi­ratie uit verhalen van verschil­lende mensen die zij dagelijks leert kennen. Hier­door wil zij niets liever dan mensen raken met de kracht van storytelling. 

NFF Talent: WRITERSROOM

(Dit even­e­ment is geweest)
NFF Talent WRITERSROOM Maxine de Jongh door Colin Hill Imagery

Maxine Palit de Jongh 

(Schri­jver)

Maxine Palit de Jongh schrijft toneel, scenario, poëzie en proza. Het onder­zoek naar de balans tussen de indi­viduele- en de collec­tieve ervaring speelt samen met de werking van de natuur en de invloed van de mens een grote rol in haar werk. Op dit moment volgt ze het Slow Writing Lab een talen­ten­tra­ject van Het Letteren­fonds, neemt ze deel aan de resi­dentie naar Parijs geor­gan­iseerd door Vlaams-Neder­lands Liter­atu­urhuis deBuren en ging ze in Schri­jvers­gevang bij de Monty. In 2020 is ze afges­tudeerd aan Writing for Perfor­mance (HKU) met een magisch real­is­tische moza­ïekvertelling over onbe­spreek­baar verdriet dat de gedaante aanneemt van een bloem.

NFF Talent WRITERSROOM Bilal el Aoumari

Bilal el Aoumari 

(Acteur)

Mijn Naam is Bilal el Aoumari ben 21- jarige Neder­landse Marokkaan, die geboren en getogen is in Utrecht. Tot nu toe ken ik de filmw­ereld vooral vanuit mijn acteur. Het lijkt mij echter ook heel inter­es­sant om vanuit de andere kant, als film­maker deze wereld beter te leren kennis. Ik heb hier niet voor gestudeerd, maar het behulp van mijn netwerk is het gelukt om mijn eigen verhaal op papier te zetten. Want zoals ik altijd zeg If you believe it, you can achieve it’.

NFF Talent WRITERSROOM Amro Kasr credits Lenny Oosterwijk

Amro Kasr

(Acteur & schrijver)

Amro Kasr is een acteur en schri­jver. In 2018 studeert hij af aan de Toneelschool in Utrecht. Als acteur speelde hij bij Het Zuidelijk Toneel, muziek­the­ater­colleftief RAAF en studio de Bakkerij. Daar­naast was hij te zien in enkele korte films. In 2020 gaat zijn solo getiteld De Laatste Clown van Aleppo’ in première. Momenteel toert hij corona-proof met de voorstelling Roland Hayes: The Greatest Opera Singer Who Never Appeared In An Opera’ door het land.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01