NFF Prof Talks & Specials

In samen­werking met diverse part­ners biedt het NFF Profes­sionals Programma een rijk aanbod aan NFF Prof Talks en inspir­erende sessies genaamd NFF Prof Specials. Zo ontvangt het NFF dit jaar gerenom­meerde sprekers als sound-profes­sionals Mildred Iatrou en Ai-Ling (La La Land en First Man), kostu­umon­twerper Made­line Fontaine (Jackie en Amélie) en veelz­i­jdige media artist Kyle McDonald. Begin september koop je tickets voor het volledige NFF Profes­sionals Programma. Dit programma is in samen­werking met Netwerk Scenarioschrijvers.

Zaterdag 25 september 
NPO fonds
NFF Prof Special: NPO-fonds, kansen voor talent
10:30 — 12:30

Het NPO-fonds presen­teert tijdens deze NFF Prof Special de nieuwe talen­tregelingen aan de hand van een aantal inspir­erende casestudies.

Met:
Salma Chafouk Idrissi — Regis­seur, program­ma­maker en moder­ator Van Gogh Museum
Alkan Çöklü — Acteur
Luca Izeboud — Scriptschri­jver
Martin Kool­hoven — Regis­seur
Maaik Krijgsman — Regis­seur en Scenarist
Nelly dos Reis — Vlogger, presen­tator en program­ma­maker
Martijn Winkler — Regis­seur, schri­jver en digital creative
Bastiaan Rosman — Presen­tator
Sven Peetoom — regis­seur en scenarist

Middag van het Scenario
Middag van het Scenario: Oude paden over nieuwe wegen
16:00 — 18:00

Het medi­a­land­schap veran­dert snel, maar een goed verhaal is en blijft de basis van films en series. Tijdens de Middag van het Scenario onder­zoeken we nieuwe vertelvormen. Welke overeenkom­sten zijn er met tradi­tionele film? Welke kansen bieden deze nieuwe vormen? En vooral: wat is hierin het belang van de scenarist?

Tradi­tiegetrouw worden vanmiddag de winnaars bekendge­maakt van de Zilv­eren Krul­staarten 2020 – de vakprijs voor scenar­ioschri­jvers – en worden de Zilv­eren Pen en Gouden Pen uitgereikt.

Keynote speech:
Ben McCaw — Schri­jver HORIZON ZERO DAWN

Presen­tatie:
Pieter Bart Korthuis — Scenarist en produ­cent
Amira Duyn­houwer — Regis­seur

Scenario & Musea — een case study van Pim & Pom:
Tingue Dongel­mans
Fiona van Heem­stra
Gioia Smid

NFF Prof Talk Lolita Ritmanis photo credit Sanita Ieva Sparane
NFF Prof Talk: Lolita Ritmanis
20:30 — 22:30

90’s kids: maak je klaar voor een nostal­gische reis naar de fantastische muziek van je favoriete action animatieseries uit die tijd. Te gast is componist en Emmy-winnaar Lolita Ritmanis. Voordat ze zich op componeren richtte, orkestreerde ze meer dan 100 films, minis­eries en tele­visiepro­gram­ma’s, waaronder Lethal Weapon 4, X‑Files Movie en Robin Hood: Prince of Thieves. Ze studeerde aan de Dick Grove School of Music, gespe­cialiseerd in film­muziek, en richtte vervol­gens Dynamic Music Part­ners op met collega’s Michael McCuis­tion en Kristo­pher Carter, met wie ze tot op de dag van vandaag samenwerkt.

Zondag 26 september 
NFF Prof Talk Madeline Fontaine copyright Leila Mogthtader
NFF Prof Talk: Made­line Fontaine
10:30 ‑12:30

Soms klopt het alle­maal: nadat in 2020 het eerste Gouden Kalf voor Costume Design (Alette Kraan, Mi Vida) werd uitgereikt, verwelkomen we niemand minder dan Made­line Fontaine, een geweldige vakvrouw met een dito cv, waar onder meer Yves Saint Laurent, Amélie en Jackie op prijken. Ze is genom­i­neerd voor een Oscar, won een BAFTA en sleepte zes Césars in de wacht.

Internationale NCE Masterclass Montage Mikkel E G Nielsen ACE photo credit Martin Lehmann
Inter­na­tionale NCE-Master­class Montage: Mikkel E.G. Nielsen, ACE
15:00 — 18:00

De jaar­lijkse Inter­na­tionale Master­class Montage van de NCE is weer hele­maal terug met een live zaal­pro­gramma. Te gast is deze keer de Deense filmed­itor Mikkel E.G. Nielsen, ACE, die dit jaar de Academy Award én de BAFTA voor Beste Montage won voor het over­weldigende Sound of Metal (Darius Marder, 2019). Eerder monteerde hij onder meer Beasts Of No Nation (Cary Fuku­naga, 2015) en A Royal Affair (Nikolaj Arcel, 2012). Aan de hand van frag­menten uit zijn werk komen we alles te weten over zijn werkproces en over het belang van de vele keuzes die editors maken.

NFF Prof Talk Camera
NFF Prof Talk: Camera — van woord naar beeld
21:00 — 23:00

Hoe vertalen vier Neder­landse cine­matografen woord naar beeld: van script naar découpage, shotlist, beeld­taal en het uitein­delijke resultaat?

Moder­ator:
Joris Bulstra — Cine­matog­ra­pher NSC

Panelleden:
Jacque­line van Vugt — camer­avrouw en onafhanke­lijke film­maker
Jasper Wolf — Director of Photog­raphy
Robbie van Brussel — Director of Photog­raphy
Aage Hollander — Director of Photography


Maandag 27 september 
NFF Talent Missie van de Nieuwe Maker
NFF Talent: Missie van de nieuwe maker
10:00 — 13:00

Tijdens Missie van de nieuwe maker gaan we in op alle vragen die je als star­tend profes­sional in de audio­vi­suele sector hebt en bespreken we informeel en open­hartig met diverse experts, fondsen, organ­isaties en andere debuterende makers de beste route en mogelijkheden voor nieuw talent

Met:
Jeanine Hage — Directeur CoBO Fonds
Hanneke Bouwsema — Alge­meen secre­taris NPO-fonds
Absaline Hehakaya — Project­man­ager Selec­tive Funding Neder­lands Film­fonds
Guido Franken — Directeur/​bestuurder CineSud
Michiel van Erp — Regis­seur en Produ­cent De Familie Film & TV
Dana Linssen — Quarter Master Film Forward
Paulien Mandos — Coör­di­nator Next Talent Program, Talen­thub Brabant
Sacha Gertsik — Project Director De Ontmoeting en De Klik
Fay Breeman — Project Coör­di­nator Talen­thub De Machinerie
e.a.

Moder­ator: Margje de Koning (Movies That Matter Film Festival) 

NFF Prof Talk Boundaries of Being01 Marcela Baltarete A Journey Of Digital Introspection And Relief
NFF Prof Talk: Bound­aries of Being
14:00 — 15:20

Cura­tors Daniela Tenen­baum & Niv Fux nemen je met de drie promi­nente AR-kunste­naars Ines Alpha, Andy Picci en Marcela Baltarete mee op een zoek­tocht naar de antwo­orden. De kunste­naars presen­teren hun werk en delen hun inzichten met het publiek

Moder­a­tors en samen­stelling:
Daniela Tenen­baum & Niv Fux — Cura­tors

Met:
Ines Alpha — 3D artist
Andy Picci — Digital Artist
Marcela Baltarete — Digital Artist

Writersroom 1
NFF Talent: Writ­er­sroom
15:00 — 16:30

Wil jij nieuwe film­makers verder op weg helpen met jouw advies of een mogelijke samen­werking verkennen? Kom luis­teren naar nieuwe verhalen en laat je verrassen door inspir­erende scenes, live gespeeld door acteurs op de vloer!


De deel­ne­mers:
Maxine Palit de Jongh — Schri­jver
Bilal el Aoumari — Acteur
Amro Kasr — Acteur, schri­jver en founder Kasr Producties

Face value
NFF Prof Talk: Face Value
15:50 — 17:30

Tijdens het panel gaan we in gesprek met experts (beeldend kunste­naars en onder­zoekers) over de poli­tiek van gezicht­sherken­ning, gevolgd door een Q&A waarin jij ook je bran­dende vragen kunt stellen aan de sprekers.

Moder­ator:
Rosa Wevers — Curator en PhD-kandi­daat

Met:
Dr. Heather Dewey-Hagborg — Infor­matiekun­ste­naar, onder­zoeker en biohacker
Dr. Chris­tine Quinan — Assis­tant Professor of Gender Studies Utrecht Univer­sity
Dr. Nakeema Stef­flbauer — Senior digi­tal­iza­tion exec­u­tive, CEO of Frauen­Loop CEO’
Ella Jakubowska — Policy Advisor Euro­pean Digital Rights

Nog meer programma uit Story­space? Next Space Rebels is een inter­ac­tieve verhaal in de vorm van een game over de democ­ra­tis­ering van de ruimte en de strijd om een nieuw, onafhanke­lijk internet. Tijdens Story­space op 30 september wordt de game gelanceerd met een intro­ductie en presen­tatie door Floris Kaayk en gaan we in gesprek met o.a. weten­schap­sjour­nalist Anna Gimbrère en model-raket­bouwer Tess van Hulst.

Dinsdag 28 september 
NFF Talent Missie van de Nieuwe Maker
NFF om tafel: Wie vertelt, wie bepaalt?
20:00 — 22:00

Met de snel veran­derende maatschappij verschuiven ook de opvat­tingen over wat gepast is en wat niet en dat beperkt zich niet tot het heden. Gras­duinend door de geschiedenis vinden we meer dan genoeg boeken, beelden, ideeën, muziek en films die we met voortschri­j­dend inzicht contro­ver­sieel of ongepast vinden. Hoe kijken we met nieuwe inzichten naar oude werken? Klopt het wel om met de kennis van nu te oordelen? Wat doen we vervol­gens met het ineens ongepast verk­laarde orig­inele mate­riaal? Wegstoppen? Wissen? Bewerken? Of omhelzen? (Waarom) is het noodza­ke­lijk om kritisch te kijken naar wat we hebben gemaakt en ervan te leren?

Moder­ator:
Naeeda Aurangzeb — Presen­tator, docu­men­taire­maker en auteur

Column:
Reza Kartosen-Wong — Medi­aweten­schapper UvA

Met o.a.:
Daniël Biltereyst — Professor Film & Media Studies Univer­siteit Gent
Hanna van Niekerk — Regis­seur
Tarikh Janssen — Acteur, lid commissie diver­siteit ACT
Corien van der Zwaag — Schri­jver en regis­seur
Manoushka Zeege­laar-Breeveld — Acteur, zangeres en initi­atiefnemer KLEUR
Susanne Groen — Oprichter Groen Casting
Hui-Hui Pan, Oprichter PAC (omroep PAC en Pan Asian Collective)

Woensdag 29 september 
NFF Prof Talk JOSEP photo van AUREL and photo credit Céline Escolano
NFF Prof Talk: Josep — From the Draw­ings to the Screen
10:30 — 12:30

Josep is een ontroerend eerbe­toon van de ene illus­trator aan de andere. De Franse cartoonist Aurel schetst een pijn­lijk hoofd­stuk uit de Franse geschiedenis aan de hand van het leven van de Cata­laanse teke­naar en verzetsstri­jder Josep Bartolí. Hij vluchtte tijdens de Spaanse Burg­eroorlog naar Frankrijk en belandde daar in een concen­tratiekamp. De prijswin­nende animatiefilm (EFA 2020 én César 2021) wordt verteld vanuit het perspec­tief van de fictieve Franse gendarme Serge, die bevriend raakt met Bartolí.


NFF Prof Talk Virtual Production
NFF Prof Talk: Virtual Produc­tion
15:30 — 17:30

Onze gasten gaan tijdens de sessie Virtual Produc­tion in op de ingri­jpende gevolgen van VFX voor de prepro­ductie, waar­door het creatieve proces van de gehele crew ingri­jpend wijzigt. Hoe ziet deze (nieuwe) samen­werking eruit? Centraal staat dat vp niet dé oplossing is voor alle film­pro­duc­ties, maar een handige tool is om in te zetten vanuit het oogpunt van cont­role en finan­ciën.

Met:
Hasraf HaZ’ Dulull — vp-producer
Idse Groten­huis — vp-producer Topkapi

Kopie van Zonder titel 1
NFF Prof Talk: Mildred Iatrou & Ai-Ling Lee
20:00 — 22:00

Hier wil je bij zijn: tijdens deze NFF Prof Talk zijn twee vrouwen te gast die hun sporen in de post audio al dik hebben verdiend. Super­visor dialog & sound editor Mildred Iatrou en sound designer, sound super­visor en re-recording mixer Ai-Ling Lee werkten samen aan First Man, La La Land en Wild en sleepten daarmee meerdere nomi­naties in de wacht.

Donderdag 30 september 
Ways of seeing
NFF Prof Special — Ways of Seeing
09:30 — 11:30

In dit panel leren we van film­makers, program­meurs en story­tellers. Ze passen creatief en kritisch computer vision toe op archieven, geven kennis over hoe we de wereld op nieuwe manieren kunnen bekijken en ons een weg kunnen banen door de informatieoverload

Moder­ator:
Philo van Keme­nade — Neder­lands Insti­tuut voor Beeld en Geluid en Story­tellers United netwerk

Met:
Kyle McDonald — Kunste­naar en creative techol­o­gist (https://​kylem​c​donald​.net/)
Bregtje van der Haak over Archive of the Future — Docu­men­taire­maker en jour­nalist
Bram Bogaerts & Robin Smits — Founders Super­po­si­tion (https://​super​po​si​tion​.cc/studio#!)
Piotr Winiewicz & Sofie Sten­strop van Kaspar AI en Randi Cecchine over Untold Stories
Super­Po­si­tion (Bram Bogaerts & Robin Smits) about Arti­facts of Memory

Film met impact onderwijsroute placeholder
NFF Prof Special: Films met impact — de onder­wi­js­route
13:00 — 15:00

Wat maakt de ene film geschikter voor het onder­wijs dan de andere? Welke wegen kun je bewan­delen als je als produ­cent, distrib­u­teur of maker iets met filme­d­u­catie’ wil doen? Wat maakt daar­naast investeren in educatie de moeite waard? Om deze en andere waarde­volle vragen door te nemen, nodigt Netwerk Filme­d­u­catie je uit voor Films met impact: de onder­wi­js­route. We onder­zoeken in dit programma drie casussen (film­pro­duc­ties en hun educatie-uitrol), delen tips & tricks en vertellen alles wat je wil weten over de werk­wijze van het vernieuwde Netwerk.


Lee Smith achterkant SSBUBLAUW 1
NFF Prof Special: DAFF Animatie conver­sa­ties — VOL. 1
14:00 — 15:30

Waar animatiefilm en vleesfilm’ — de onof­fi­ciële koos­naam van anima­toren voor live-action/­doc­u­men­taire­films — in vele opzichten heel verschil­lend kunnen zijn, zijn het beide vooral films. In deze talk geven vier sprekers tijdens een spoed­cursus de belan­grijkste hand­vatten voor het kijken naar en beoordelen van (verschil­lende types) animatie. Onder moder­atie van Tünde Vollen­broek gaan Chris Mouw (animatie program­meur NFF), Maria Kramer (sound-designer), Chris Stenger (animatie produ­cent bij Family Affair Films) en regis­seur Max Lunter met elkaar in gesprek over animatie als vertelvorm vanuit hun perspec­tieven en eigen vakge­bieden. Waar letten zij op en in hoev­erre verschilt animatie, het maken ervan en het jargon in hun ogen nou wezen­lijk van vleesfilms’?

Moder­ator:
Tünde Vollen­broek — Producer en mede-eige­naar animatiehuis Studio Pupil & curator KLIK/​Kaboom Anima­tion Festival

Met:
Chris Mouw — Animatie adviseur NFF
Maria Kramer — Sound-designer
Chris Stenger — Animatie produ­cent Family Affair Films
Max Lunter — Regisseur 

Alles is archief
NFF Prof Special: Alles is archief
16:00 — 18:00

Wat komt er alle­maal op je pad als je archief­beelden wil gebruiken in je productie? Uiter­aard allereerst het zoeken en vinden van de juiste content. Daar­naast zijn er de nodige juridische, finan­ciële en tech­nische aspecten. Een goede aanlei­ding voor NAPA en Beeld en Geluid om een prak­tische bijeenkomst te organ­is­eren voor produ­centen en makers die met content uit het archief (willen) werken.

Moder­ator:
Margje de Koning — Artistiek Directeur Movies that Matter

Met:
Idse Groten­huis — Produ­cent Topkapi Films
Natasja Mohrs — Produ­cent Witfilm
Daan Veld­huizen — Regis­seur Witfilm
Juli­ette Jansen 

Tickets

Wil jij straks eenvoudig en snel je tickets bestellen? Met de digitale NFF Professionalspas neem je voor €120,- deel aan alle openbare NFF Professionals Programma’s en reguliere NFF Publieksprogramma’s.

Nieuwsbrief voor Professionals

Blijf op de hoogte van het laatste NFF Professionals nieuws.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte