Culturele ANBI

Het NFF is een door de Belast­ing­di­enst erkende Culturele ANBI. In het kader van de ANBI regel­geving publiceert het NFF de onder­staande gegevens.

Stichting Neder­lands Film Festival

Postadres:
Postbus 1581
3500 BN Utrecht

Bezoekadres:
Vinken­burgstraat 19 bis
3512 AA Utrecht

RSIN/​fiscaal nummer: 58.31.921

Missie

Het Neder­lands Film Festival (NFF) viert de presta­ties, bevraagt de feiten en verbindt de Neder­landse film en zijn makers met publiek en samen­leving. Het festival fungeert zo als graad­meter en aanjager van de nationale film en beeldcultuur.

Visie

NFF func­tion­eert als ontmoet­ingsplaats, verbinder en incu­bator. Leidraad vormt de intrin­sieke en maatschap­pelijke waarde van de Neder­landse film en zijn kracht om de werke­lijkheid te verdichten en herken­baar boven het alledaagse uit te tillen. Daarmee reiken makers ons hand­vatten aan om elkaar en de wereld om ons heen te begri­jpen. NFF ziet de Neder­landse film als een reflectie van de samen­leving en tijds­geest én als cultu­u­ruiting die beïn­vloedt, vormt en gidst. Het festival opereert bewust in het span­ningsveld tussen artistiek en commer­cieel, popu­lair en elitair, vertrouwd en avon­tu­urlijk, verleden en heden, lokaal en internationaal.

NFF is zo hét instru­ment om een groot en gevarieerd publiek te betrekken bij de Neder­landse film en beeld­cul­tuur; van speelfilms, docu­men­taires en animatie films tot inno­vatieve medi­apro­duc­ties en series. Voor de vakw­ereld is NFF hét alle­som­vat­tende plat­form voor kennisuit­wisseling en verdieping. NFF trapt de tijd op zijn staart door een oncon­ven­tionele en vernieuwende aanpak in de samen­stelling van het programma. Als aanjager van vernieuwing legt NFF artistieke ontwik­kelingen in de kunst van het bewe­gend beeld bloot en smeedt nieuwe verbindingen met andere kunst­dis­ci­plines, domeinen en maatschap­pelijke thema’s. Vanuit nationaal perspec­tief biedt NFF zicht op de Neder­landse film in het inter­na­tionale audio­vi­suele land­schap. Inter­actie staat voor NFF centraal: tussen profes­sionals onder­ling en tussen profes­sionals en publiek.

Ons beleid concen­treert zich op vier kerndoelen:

 • Promotie van de Neder­landse film en beeld­cul­tuur om de zicht­baarheid van films van eigen bodem te vergroten;
 • Plat­form van en voor de sector voor reflectie, kennisuit­wisseling en
  verdieping;
 • Talen­ton­twik­keling als continu proces, waarbij het vakman­schap en talent
  van elke schakel in het maakproces telt;
 • Educatie en partic­i­patie in schoolver­band, tijdens de oplei­ding en
  daar­buiten.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudende, control­erende en advis­erende hoogste orgaan, richt zich op strate­gisch essen­tiële onder­w­erpen en concen­treert zich op de hoofdli­jnen. De werk­wijze van de Raad van Toezicht is vast­gelegd in een regle­ment. De Raad van Toezicht houdt op stim­ulerende en kritische wijze toezicht door op een actieve wijze te anticiperen en te reflecteren op de beslissingen van de Directeur-bestu­urder, Silvia van der Heiden. De raad komt mini­maal vier keer per jaar bij elkaar.

De Raad van Toezicht van Stichting Neder­lands Film Festival bestaat uit:

 • Ruurd Bierman (voorzitter)
 • Alex Doff
 • Julius Ponten
 • Hadewych Kuiper
 • Rachel van Bommel
 • Meral Uslu
 • Lucien Kembel

De Raad van Toezicht van NFF ontvangt geen vergoeding. Voor directie en vaste medew­erkers heeft NFF een eigen salarishuis. Het NFF heeft 2 topfunc­tionarissen in dienst (Alge­meen Directeur en Zake­lijk Directeur). Dit salaris wordt jaar­lijks getoetst aan de WNT (Wet Normering Topinkomens).

Belei­d­splan 2021 – 2024

Het belei­d­splan 2021 – 2024 is hier te vinden.

Jaar­rekening

Een samen­vat­ting van de jaar­rekening over 2020 is hier te vinden.
Samen­vat­ting Jaar­rekening 2019
Samen­vat­ting Jaar­rekening 2018
Samen­vat­ting Jaar­rekening 2017

Jaarver­slagen

Jaarver­slag 2020
Jaarver­slag 2019
Jaarver­slag 2018
Jaarver­slag 2017

Altijd up-to-date

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrieven.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte