VERS x NFF Talent: inter­view met Isis Cabolet

Nadat Isis Cabolet was afges­tudeerd aan de toneela­cad­emie merkte ze dat ze de rollen die ze moest spelen vaak niet echt geloofwaardig vond omdat er vaak een soort perfecte” vrouw moest worden neergezet, dus besloot ze om zelf te beginnen met films schri­jven. Met haar eerste film Kutleven die werd genom­i­neerd voor de NFF debu­ut­com­petitie, was de NFF-Talentdag voor Isis als begin­nend film­maker een dag die veel deuren opende.
Kutleven vertelt het verhaal van dertiger Madelief die tijdens haar quarter-life crisis besluit haar leven om te gooien. Ze maakt haar relatie uit, neemt ontslag en gaat op werel­dreis. Wanneer ze terug komt ziet ze haar kat, dood, in het kiepraam hangen en zakt de moed om op reis te gaan haar weer in de schoenen. Het is een film die de grap­pige en zielige kant van het leven combi­neert en laat zien hoe mensen met prob­lemen kunnen omgaan. De manier hoe Madelief met haar prob­lemen omgaat is overi­gens gebaseerd op hoe de filmaker dit zelf doet, namelijk totaal niks meer willen doen en hopen dat een prob­leem verd­wijnt door te ontkennen dat het bestaat. Isis vond het belan­grijk dat in haar film een eerlijk, vrouwelijk hoofd­per­sonage zou worden vertolkt. Ze wilde de hoofd­per­soon niet mooier maken dan real­is­tisch zou zijn in de situ­atie van de film.
Vrouwen dienen in films heel vaak als een soort versiering en dat wilde ik gewoon écht niet.’
Uitein­delijk gaat het voor Isis om de emotie van de hoofd­per­son­ages. Natu­urlijk wordt er wel nagedacht over hoe iemand eruitziet, maar ze wil zich verzetten tegen het idee dat vrouwen áltijd knap zouden moeten zijn en Isis heeft dan ook behoefte aan een beeld van vrouwen die juist niet perfect zijn. Voor dit nieuwe beeld van vrouwen in films zal Isis in de toekomst stri­jden. Verder is ze momenteel bezig met het schri­jven voor een speelfilm en hoopt ze naast schri­jven in de toekomst zelf nog meer films te maken. Ervaringen NFF-Talentdag Voor Isis waren de NFF Talent Feed­back Sessies erg nuttig om te zien wat er overeind bleef staan van haar film­plan als deze door anderen werd gelezen. Keuzes die voor de film­maker heel logisch lijken, snapt een ander bijvoor­beeld weer niet. Door de feed­back­sessies heeft ze een goed beeld gekregen van hoe anderen het film­plan inter­preteren en daar­door weet ze nu beter wat er wel en niet werkt. Daar­naast heeft ze door de feed­back­sessies ook alle­maal profes­sionals ontmoet en inhoudelijk gesproken die ze voorheen alleen van naam kende.
Het is zo fijn dat je dit soort ontmoet­ingsmo­menten hebt, het ontwikkelen van een film­plan kan best wel een eenzaam proces zijn, dus dan is het fijn als je met anderen hierover kan praten.’
Naast de feed­back­sessies nam Isis ook deel aan Script & Score, een samen­werking tussen het NFF en Buma: Music in Motion. Script & Score, vond Isis een hele bijzon­dere ervaring, zoiets had ze nog nooit meege­maakt. Componist Ishar Bakthali was vooral bezig geweest met de twee verschil­lende perspec­tieven die Isis’ film­plan — hetzelfde film­plan als waarmee zij was gese­lecteerd voor de feed­back­sessies — bevat. Dit vond de film­maker heel tof, met name omdat ze dit zelf nooit had kunnen bedenken. Componist Wouter van den Boogaard was meer inge­gaan op de sfeer van het film­plan. Omdat ze zoveel te bespreken hadden, was er bijna te weinig tijd om alle muziek van Wouter te beluis­teren, maar hij heeft nog een aantal stukken opges­tuurd en dat ze hierna nog contact hebben is al afge­sproken.
Ik vind het echt heel tof van het NFF dat ze dit soort initi­atieven opzetten, aan deze ontmoetingen hebben begin­nende film­makers echt heel veel.’
Tekst: Valerie Hoffmann.

Meer info over Talent en aanmelden

ga terug

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte