Stichting Vrouwen In Beeld start onder­zoek naar genderongelijkheid

Op inter­na­tionale vrouwendag maakt stichting Vrouwen in Beeld bekend dat zij in samen­werking met Univer­siteit Utrecht een onder­zoek is gestart naar genderon­gelijkheid in Neder­landse tele­visie- en filmin­dus­trie. Uit pilo­ton­der­zoek is gebleken dat zowel voor als achter de camera de verhouding tussen vrouwen en mannen niet gelijk­waardig is. Het nieuwe onder­zoek zal deze verschillen nader in kaart brengen en dient als basis om binnen de indus­trie het gesprek aan te gaan hoe dit verbe­terd kan worden.

Het pilo­ton­der­zoek uit 2020 van de onder­zoeks­groep Media Indus­tries, Infra­struc­tures and Insti­tu­tions (MI3) van de Univer­siteit Utrecht en stichting Point of View naar de vrouw-man verhouding bij de cast en crew van Neder­landse fictiefilms en dramaseries wees een struc­turele ongelijkheid uit: in bijna alle gevallen ligt het aantal vrouwen in verhouding lager dan het aantal mannen in diezelfde functie.
Genderverdeling op sleutelposities
Om deze genderon­gelijkheid met robu­us­tere cijfers en feiten te onder­bouwen is stichting Vrouwen in Beeld in samen­werking met de onder­zoeks­groep van de Univer­siteit Utrecht, en gesteund door Point of View, een uitge­breid onder­zoek gestart. Dit onder­zoek heeft als doel in kaart te brengen wat de genderverdeling is op sleutel­posi­ties voor- en achter de schermen bij films, series en docu­men­taires, welke netwerken zijn gevormd en wat in de afgelopen tien jaar daarin de ontwik­kelingen zijn geweest. Het onder­zoek dient als basis om het gesprek aan te gaan met de diverse organ­isaties en stake­holders in de indus­trie en te bespreken hoe geza­men­lijk een even­wichtigere genderver­houdingen in de verschil­lende beroeps­groepen en in repre­sen­taties kan worden bereikt.
Samen­werking en kennisuitwisseling
Stichting Vrouwen in Beeld wil het werk en de arbei­ds­mark­t­positie van vrouwen in de hele breedte van de Neder­landse audio­vi­suele indus­trie beter zicht­baar maken en versterken door middel van onder­zoek en activiteiten. Vrouwen in Beeld is ervan over­tuigd dat we de beste resul­taten boeken door samen te werken en kennis uit te wisselen. Daarom wil ze een sterke gemeen­schap van zich als vrouw iden­ti­fi­cerende audio­vi­suele profes­sionals creëren die hun ervaring delen en elkaar onder­s­te­unen. Iris Lammertsma, produ­cent en voorzitter van stichting Vrouwen in Beeld:Gendergelijkheid op alle fronten is geen luxe, maar een noodzaak. Meer gendergelijkheid komt ten goede aan zowel de diver­siteit in alle soorten beroepen en func­ties, als aan de verschei­den­heid in verhalen. Met de resul­taten van dit onder­zoek kunnen we aan de slag met het geza­men­lijk verbeteren van gendergelijkheid in de indus­trie.” Willemien Sanders, onder­zoeker aan de Univer­siteit Utrecht:Met deze nieuwe cijfers kunnen we een veel duidelijker beeld krijgen van de verhoudingen maar ook de dynamiek in de sector. Dat is nodig om te weten hoe we het gebrek aan diverse vrouwelijke perspec­tieven kunnen veran­deren.” Het onder­zoek wordt finan­cieel gesteund door het Neder­lands Film­fonds, Cultureel Fonds Audio­vi­suele Produ­centen en Creative Europe, en wordt mede mogelijk gemaakt door het Neder­lands Film Festival, het Inter­na­tional Docu­men­tary Film­fes­tival Amsterdam. Meer infor­matie over Vrouwen in Beeld en het onder­zoek vind je op: vrouwen​in​beeld​.nl.
ga terug

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01