Inter­view: Ravi Sandberg

Na zijn afstud­eren nam de carrière van Ravi Sand­berg een spurt. Zijn afstudeer­film REGEN draaide op diverse festi­vals en sleepte afgelopen NFF Talentdag een Wild­card in de wacht. Momenteel werkt hij aan de project-ontwik­keling van zijn Wild­card en de Vrij­plaats waar­voor hij gese­lecteerd werd. Kleine menselijke verhalen verteld vanuit worste­lende karak­ters die soms onbe­gri­jpelijke keuzes maken hebben Ravi’s voorkeur. Hij wil verhalen vertellen vanuit een perspec­tief dat je normaal niet ziet en miss­chien ook hele­maal niet wilt zien. Zo koos hij in zijn persoon­lijke afstudeer­film REGEN voor het dader­per­spec­tief van een tiener­jongen die zich schuldig maakt aan kinder­mis­bruik. Een opmerke­lijke keuze voor een regis­seur die in zijn jeugd zelf slachtoffer werd van seksueel misbruik. Zo ziet de jonge film­maker dat niet.
Film is het perfecte medium om op zoek te gaan naar nuances in situ­aties waar normaal oordelen overheersen.”
Vanuit eigen ervaring asso­cieert hij verder. Miss­chien wel een beetje als een amateur­filosoof,’ grapt Ravi. Ik vind het inter­es­sant te onder­zoeken hoe het onbe­gri­jpelijke miss­chien toch niet zo onbe­gri­jpelijk is.’ Ook in de Vrij­plaats-project, over een groep jongeren die zich schuldig maakt aan een groepsverkrachting, en in de Wild­card-project over de worsteling met culturele iden­titeit binnen een complexe fami­liesi­t­u­atie gaat Ravi op zoek naar het onbe­gri­jpelijke. Toch is het asso­ci­atieproces niet bande­loos en juist bij gevoelige onder­w­erpen past hij op met zijn makers­fan­tasie. Obser­vatie en onder­zoek staan uitein­delijk centraal. Het gaat niet om de antwo­orden en het is niet aan mij om conclusies te trekken. Ik ben ook maar een film­maker.’
Ervaring NFF Talentdag
Vriend en collega film­maker Stijn Bouma, die een jaar eerder al deelnam aan de Talent Speed­dates, atten­deerde Ravi op de NFF Talentdag. Stijn heeft veel waarde­volle contacten overge­houden aan de speed­dates.’ Dat was moti­vatie genoeg en dus deed ik mee.’ Aan de hand van het vooraf opges­tu­urde smoe­len­boek van de aanwezige profes­sionals bereidde Ravi zich voor op de speed­dates. Ik had een duidelijk beeld van de produ­centen en makers met wie ik wilde spreken en had zelfs een hele pitch voor­bereid.’ De pitch liet Ravi uitein­delijk varen, aangezien die nog langer zou duren dan de gesprekken zelf. Tijdens zo’n kort gesprek is het veel inter­es­santer echt een gesprek te voeren, te ontdekken of je een klik hebt en de signatuur van een produ­cent te ontdekken.’ Zo ontmoette Ravi Noortje Wilschut (Family Affair Films) met wie hij nu zijn Wild­card ontwikkelt. Het bleek de eerste echte kennis­making met de indus­trie.
Tijdens de oplei­ding ben je toch vooral in contact met makers uit je eigen kringetje. Je kent de filmin­dus­trie nog niet zo goed en het is best een drempel om uit jezelf op een produ­cent af te stappen. De NFF Talentdag verlaagt deze drempel.”
Zo vertelt hij verder: \‘Je maakt kennis met verschil­lende profes­sionals en het opent deuren aangezien je nu een ingang hebt om hen te mailen met nieuwe projecten. Op de Talentdag kom je erachter dat de filmw­ereld buiten de muren van het klaslokaal eigen­lijk toch niet zo groot en eng is als het lijkt.\’ Tekst van Gwyneth SleutelFoto door Khalid Amakran voor Theater Rotterdam 
ga terug

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01