Forum van de Regis­seurs: inter­view met cura­toren Hugo Emmerzael & Inge de Leeuw

Het Forum van de Regis­seurs is NFF’s competi­tiepro­gramma voor de Neder­landse auteurs­film. Voor cine­fielen is het al jaren de plek waar grensver­leggende produc­ties de boven­toon voeren, omlijst door verdiepende gesprekken met de makers. Hugo Emmerzael en Inge de Leeuw nemen dit jaar als cura­toren het stokje over van Jan Pieter Ekker en Dana Linssen. Hier blikken we vooruit op een bijzon­dere editie.

Wat hebben jullie voor ons in petto?
Hugo: Het Forum van de Regis­seurs was altijd een heel concrete ontmoet­ingsplek op het festival. Voor deze editie gaan we de mogelijkheden van internet benutten. In plaats van Q&A’s na de films maken we een podcast waarin we de makers inter­viewen en op zoek gaan naar verbanden tussen de verschil­lende werken. Publiek en makers kunnen met elkaar in gesprek gaan op het online Forum. Inge: We maken het programma persoon­lijk en toeganke­lijk. Je hoeft je vraag niet direct na de film te stellen, als je alles nog aan het verw­erken bent. Dat kan ook een dag later nog.
Wat voor voordelen zien jullie nog meer?
Inge: Je krijgt als bezoeker veel meer vrijheid om via verschil­lende routes in aanraking te komen met het programma. Je kan beginnen met de podcast en dan pas de film kijken, of juist eerst een kijkje op het online Forum nemen. We gaan ontdekken hoe je een inter­ac­tief medium kunt gebruiken voor een nieuw soort festi­valer­varing. Hugo: Omdat we niet vastzitten aan tradi­tionele verton­ingsti­jden en locaties verd­wijnt ook de hiërar­chie tussen de onderdelen van het programma. Alles is even toeganke­lijk en even belan­grijk.
Wat voor plannen hebben jullie voor de podcast?
Hugo: In een aantal aflev­eringen gaan we met de makers in gesprek over hun werken. Er zijn allerlei thema­tische, esthetische, inhoudelijke overeenkom­sten − of juist verschillen − die we willen uitpluizen. Vooral met de makers zelf. Zo is de podcast ook de plek waar zij elkaar ontmoeten.
Wat maakt een typische Forum-productie’?
Hugo: Ik ga uit van werken die grote ideeën in zich hebben die de makers willen verkennen. Als ik dat idee niet voel, valt de film automa­tisch af. Inge: Ik wil kunnen zien of de maker een auteur is met een eigen visie. Een film kan hele grote ideeën hebben, maar toch een formule­film zijn. Ik selecteer werken die het exper­i­ment opzoeken.
Hebben jullie nog tips buiten de Forum-selectie?
Hugo: Ik zou het inter­ac­tieve werk BIG VILLAGE van Beri Shal­mashi en Lyan­gelo Vasquez graag onder de aandacht willen brengen. Een heel persoon­lijk werk over de jeugd van Shal­mashi, dat zich afspeelt in een voor­malig Iraans-Koerdisch dorp. En MARLON BRANDO van Vincent Tilanus, een fijne coming-of-age film die vlot in elkaar zit (en gese­lecteerd voor het Film­fes­tival van Cannes, red.). Een film die iedereen moet zien!
ga terug

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte