wo 25 mrt 2020

COVID-19: Filmsector updates

De uitbraak van COVID-19 en de maatregelen die genomen worden om verspreiding van het virus beheersbaar te houden, hebben voor iedereen grote gevolgen, ook voor de Nederlandse filmwereld. Op deze pagina lees je de laatste updates uit de Nederlandse filmsector rondom het COVID-19 virus. Lees ook de FAQ omtrent COVID-19, NFF en de Gouden Kalf Competitie.

 

Ruim €4,6 miljoen toegekend aan filmtheaters – 21 juli 2020

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft als steunmaatregel €3,5 miljoen beschikbaar gesteld voor Nederlandse filmtheaters. Omdat dit budget niet volstond voor de 26 aanvragen die binnenkwamen, heeft het Nederlands Filmfonds dit bedrag met een extra €1.166.000 aangevuld tot ruim €4,6 miljoen.

Brief Taskforce aan de kamer – 24 juni 2020

In de brief van de taskforce culturele en creatieve sector van 24 juni j.l. staan nieuwe cijfers over de verwoestende effecten van de coronacrisis voor onze sector en een schets van de contouren van een Herstelplan voor de culturele en creatieve sector. De brief is gericht aan een zeer brede groep Kamerleden: woordvoerders cultuur, binnenlandse zaken, economische zaken, sociale zaken, financiën, met afschriften aan de bewindslieden OCW, BZK, EZK, SZW en Financiën. Lees hier de brief.

Reactie Taskforce Noodpakket 2.0 – 27 mei 2020

De Creatieve Coalitie en Kunsten ’92 hebben als vertegenwoordigers van een groot aantal vak- en belangenverenigingen in de sector een brief gestuurd naar de Tweede Kamer als reactie op het Noodpakket 2.0. Deze brief bevat onder meer aanbevelingen over het aanpassen van TOZO en TOGS en pleit ervoor om acteurs aan te merken als contactberoep. Klik hier om de brief te lezen.

Hilversum & mediasector vraagt extra steun om AV-producties versneld op te starten – 17 juni 2020

De gemeente Hilversum en vertegenwoordigers van de mediasector hebben in een open brief het kabinet opgeroepen om de AV-sector te steunen en het opstarten van het productieproces in de sector te versnellen. In de brief wordt ondersteuning gevraagd om contentproducenten zo snel mogelijk weer op volle productiesterkte te laten komen, en zo ook de werkgelegenheid te behouden. Lees meer.

COVID-19 Protocol Audiovisuele Sector

Er is een COVID-19 protocol opgesteld voor de Nederlandse audiovisuele sector. Dit protocol is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties. Het bevat richtlijnen en gedragsregels met betrekking tot voorzorgs- en beschermingsmaatregelen en hygiëne. Vrijdag 29 mei is een herziene versie van het COVID-19-protocol voor de Nederlandse audiovisuele sector gepubliceerd. Op 4 juni is de Toolkit COVID-19 AV-sector hieraan toegevoegd. Lees meer over dit protocol op de website van NAPA.

TOZO en TOFA 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus. Tozo 2 kunt u vanaf 1 juni tot met 31 augustus aanvragen bij uw woongemeente. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen. Lees hier meer.

Sinds 22 juni is de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) aan te vragen bij het UWV: link.

Protocol voor bioscopen en filmtheaters

De bioscopen en filmtheaters zijn sinds 1 juni weer geopend. De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) heeft het Protocol Verantwoord Bioscoop- en Filmtheaterbezoek opgesteld. Dit protocol is hier te lezen.

Steun filmhuizen en filmfestivals via Cinecrowd

Festivals zijn afgelast, opnames uitgesteld en filmhuizen dicht. Begrijpelijk, gezien de omstandigheden, maar dat neemt niet weg dat het ontzettend ingrijpend is voor onze sector. Om filmhuizen en festivals die door de maatregelen rondom het coronavirus inkomsten mislopen te helpen lanceert CineCrowd in samenwerking met Voordekunst actiecampagnes. Meer informatie is hier te lezen.

Filmfonds

Het Filmfonds zal gericht inspelen op specifieke knelpunten van de film- en AV sector:

 • Een versoepeling in subsidievoorwaarden en verplichtingen voor reeds door het Fonds gesubsidieerde films en filmactiviteiten die nu in de uitvoering getroffen worden. Voor meerjarige en projectmatig gesteunde filmfestivals en filmactiviteiten komt ruimte voor het later indienen van jaarverantwoordingen, het inzetten van eigen reserves en het niet terugvorderen van de subsidie, indien de huidige activiteiten als gevolg van COVID-19 geen doorgang kunnen vinden.
 • Een verruiming van de bevoorschotting door bestaande subsidietermijnen geheel of gedeeltelijk te vervroegen en daarmee de reeds gemaakte kosten van crew- en castleden, filmbedrijven en investeringen in de productie waar mogelijk op te vangen.
 • Een aanvullende realiseringsbijdrage ter dekking van extra (pre)productiekosten die direct samenhangen met het uitstel, veranderingen of tegenslagen die vanaf maart 2020 zijn opgetreden en die bovenop de productiebegroting gemaakt moeten worden.De extra bijdrage hangt samen met de aard en complexiteit van de problemen waarmee producties geconfronteerd worden.
 • Een aanvullende distributiebijdrage bij noodgedwongen hernieuwde distributie en marketing van Nederlandse majoritaire speelfilms en bioscoopdocumentaires die met de start van hun uitbreng vanaf maart 2020 getroffen zijn door de plotselinge sluiting van bioscopen en filmtheaters. Wanneer de reeds gedane investeringen in marketing en distributie geheel opnieuw gedaan moeten worden gaat het om een indicatieve aanvullende bijdrage van maximaal € 10.000-25.000 per productie.
 • In het verlengde van het Steunfonds filmproducties & high end series gericht op de vele getroffen producties en de daarbij betrokken filmprofessionals is het moment nu aangebroken om de producties weer op te starten. Met aanvullende subsidies aan filmproducties en high end-series ter dekking van de meerkosten wordt de (her)start binnen de kaders van het COVID-19 Protocol AV Sector weer mogelijk. Bekijk de regeling
 • In afwachting van een landelijke aanpak van het pandemierisico wordt met een garantie van het Fonds en een bijdrage vanuit de sector financiële zekerheid geboden voor de dekking van kosten vanuit eventuele pandemieschade tijdens de productie. Bekijk de regeling.
 • Deze regeling biedt extra ruimte aan individuele scenaristen, regisseurs en Heads of Department. De bijdrage is bedoeld voor de research en eerste ontwikkelingsfase van een nieuw en oorspronkelijk filmidee voor een filmproductie of high end-serie.

 • De eenmalige Lockdown Cinema regeling richt zich op projecten die de coronacrisis – en alle beperkingen daarbinnen – omzetten naar filmische kracht.

 • Het Filmfonds heeft een matchingregeling opgesteld om de filmtheaters die door de Corona-crisis hun deuren moesten sluiten, te steunen. Lees hier meer.

Lees hier de laatste informatie.

Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds gaat door met het in behandeling nemen van aanvragen bij alle regelingen, behalve bij de Deelregeling Internationalisering en bij de Vouchers Presentaties Buitenland. Verder hanteert het fonds:

 • Coulance: steunmaatregeling voor makers, instellingen en festivals. Dat wil zeggen dat uitsel, aanpassingen of verplaatsing van het project wordt geaccepteerd. Dat geldt ook voor het vergoeden van reeds gemaakte subsidiabele kosten indien het project niet meer kan worden uitgevoerd.
 • Alle fysieke bijeenkomsten van het Stimuleringsfonds zijn tot nader order uitgesteld.
 • De commissievergaderingen gaan door zoals gepland, maar zullen alleen niet live op het fonds plaatsvinden maar in de vorm van een videoconferentie.
 • De behandeltermijn van een aanvraag blijft ongewijzigd. 10 weken vanaf de sluitingsdatum van de deelregeling, ontvang je per mail een bericht met de uitslag. Houd er rekening mee dat je project niet eerder mag beginnen dan dat je de uitslag hebt ontvangen.
 • Met betrekking tot aanvragen voor projecten die nog moeten worden voorgelegd aan een van de commissies geldt, dat de mogelijke invloed van de corona-uitbraak op de uitvoerbaarheid van het project niet wordt meegenomen in de beoordeling van de commissie.

Lees alles over de maatregelen van het Stimuleringsfonds 

NPO-fonds

In deze crisistijd heeft het NPO-fonds aangegeven dat ze waar nodig coulance zal hanteren betreffende planning, oplevering, financiën en haalbaarheid van projecten waaraan eerder een toekenning is verstrekt. Daarnaast is tussen Filmfonds, CoBO, omroepen en NPO-fonds afgestemd hoe de aanvragen voor meerkosten (samen) kunnen worden afgehandeld.

Lees hier de laatste informatie. 

CoBO Fonds

De activiteiten van CoBO zullen gedurende de coronacrisis zoveel mogelijk doorgang vinden. Deadlines voor het inleveren van plannen worden gehandhaafd. Vergaderingen zullen plaatsvinden met digitale middelen.

Lees hier de laatste informatie. 

Creative Europe

Creative Europe kijkt per regeling naar de impact van de huidige maatregelen. Om beneficiënten tijdens deze crisis te helpen is het uitvoerend agentschap (EACEA) met man en macht bezig oplossingen te bedenken om, binnen de wettelijke kaders, de reglementen flexibeler te maken.

 • Alle Creative Europe-overeenkomsten hebben een overmacht-clausule die mogelijk van toepassing is op mobiliteitsrestricties, als resultaat van overheidsmaatregelen.
 •  Op dit moment is het advies om activiteiten die niet doorgaan vanwege deze crisis als ‘uitgesteld’ en NIET als ‘afgelast’ te vermelden in de communicatie.
 • Deadlines van openstaande calls kunnen worden uitgesteld.

Meer informatie over het coronavirus en Creative Europe is te vinden op de website van de Europese Commissie en op de website van het European Centre for Disease Prevention and Control (zie ook de Q&A).

European Film Agencies

European Film Agencies benoemt op hun website de maatregelen genomen door EFAD-leden om de gevolgen van COVID-19 te beperken.

Lees hier de laatste informatie. 

Kunsten ’92, de Boekmanstichting en de NBF verzorgen daarnaast meer updates over de voor de cultuur- en filmsector relevante COVID-19 maatregelen. Cineuropa update dagelijks het overizcht van Europese filmfestivals en -evenementen die door de COVID-19 crisis helaas zijn uitgesteld,  geannuleerd of in een andere vorm zijn doorgegaan. Bekijk de lijst hier.

In deze FAQ geven we zo goed mogelijk antwoord op vragen die leven in de sector rondom het NFF, de Gouden Kalf Competitie, het Forum van de Regisseurs, de Debuut- en Studentencompetitie.