Algmene Voor­waarden

Hieronder vind je de Algemene Voor­waarden van het Neder­lands Film Festival, die gelden op alle Producten en Dien­sten die het NFF levert en het gebruik van de website film​fes​tival​.nl. Door het gebruik van de website film​fes​tival​.nl en de Producten en Dien­sten van NFF aanvaardt de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Definities
 1. Neder­lands Film Festival / NFF: Stichting Neder­lands Film Festival, geves­tigd te Vinken­burgstraat 19 Bs, 3512 AA, Utrecht.
 2. Algemene Voor­waarden: De algemene voor­waarden van het NFF zoals opgenomen in dit document.
 3. Dienst: het plat­form van NFF waar Gebruikers via eigen appa­raten al dan niet tegen betaling films en tele­visiedra­ma’s kunnen bekijken en even­e­menten kunnen bijwonen.
 4. Producten: Tickets en passen (waaronder ‑maar niet beperkt tot- het Vrien­den­lid­maatschap en de Profes­sion­alspas) die het voor Bezoekers mogelijk maken om filmver­toningen en andere even­e­menten van NFF bij te wonen en NFF merchan­dise, verkocht via film​fes​tival​.nl.
 5. Gebruiker: Personen die gebruik maken van de Producten en Dien­sten van NFF en de website­be­zoeker van film​fes​tival​.nl.
 6. Locatie: de plaats waar de filmver­toningen en even­e­menten plaatsvinden, dit kan zowel online zijn (via verschil­lende appa­raten van de Gebruiker) als op een fysieke locatie.
 7. Partijen: NFF en de Gebruiker gezamenlijk.
 8. Trans­actie: De Gebruiker betaalt een bedrag, waar­door Partijen een rechtsver­houding aangaan, waarbij NFF voor een bepaalde tijd toegang geeft tot bepaalde content online of filmvertoningen/​evenementen.
 9. Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen Partijen.
 10. Bezoeker: bezoeker van een fysieke locatie van het NFF.
Artikel 2. Toepas­selijkheid Algemene Voorwaarden
 1. Deze Algemene Voor­waarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij rechts­be­trekkingen en Overeenkom­sten waarbij NFF Producten of Dien­sten van welke aard ook aan Gebruiker levert, ook indien deze Producten of Dien­sten niet (nader) in deze Algemene Voor­waarden zijn omschreven.
 2. De toepas­selijkheid van eventueel door Gebruiker gehanteerde algemene voor­waarden wijst NFF van de hand.
 3. Partijen kunnen alleen schriftelijk afwijkingen van de Algemene Voor­waarden overeenkomen. NFF is gerechtigd de Algemene Voor­waarden te wijzigen en gewi­jzigde Algemene Voor­waarden van toepassing te verk­laren op Overeenkom­sten. De gewi­jzigde Algemene Voor­waarden zijn op de website van NFF te raadplegen.
Artikel 3. Overeenkomst

Na het bestellen van een toegangs­be­wijs en/​of het bezoeken van een (online) event door Gebruiker gaan Partijen automa­tisch een rechtsver­houding aan waarbij NFF voor een bepaalde tijd toegang geeft tot bepaalde content online of fysieke filmvertoningen/​evenementen. Het is niet mogelijk deze ongedaan te maken of te annuleren. NFF restitueert reeds voldane bedragen niet.

Artikel 4. Mijn NFF
 1. Voor het kijken van content online, het bestellen van tickets, invullen van een accred­i­tatiefor­mulier of het inschri­jven van produc­ties voor het Neder­lands Film Festival heb je een Mijn NFF account nodig. Om via film​fes​tival​.nl tickets aan te kunnen schaffen voor filmver­toningen en even­e­menten die NFF organ­iseert, of toegang te krijgen tot betaalde content die NFF online aanbiedt, is het voor de Gebruiker noodza­ke­lijk zich eerst eenmalig te registr­eren op de website. Gebruiker maakt dan een Mijn NFF account aan, waarbij laat­stge­noemde verk­laart deze Algemene Voor­waarden te aanvaarden.
 2. Na inloggen in Mijn NFF wordt het voor de Gebruiker mogelijk toegang te krijgen tot de betaalde content van NFF en wordt het mogelijk tickets aan te schaffen voor filmver­toningen en even­e­menten. Het is alleen mogelijk betalingen te doen na inloggen. Het Mijn NFF account is gekop­peld aan het e‑mailadres van de Gebruiker . Dit e‑mailadres heeft NFF nodig om de tickets naar de Gebruiker toe te kunnen sturen en de Gebruiker tijdig te kunnen informeren over eventuele wijzigingen in het programma.
 3. Elke trans­actie die met het Mijn NFF account wordt gedaan, doet de Gebruiker zelf of gebeurt met toestem­ming van de Gebruiker. Misbruik/​oneigenlijk gebruik van het Mijn NFF account komt voor rekening en risico van de Gebruiker. Wanneer de Gebruiker wenst toegang te krijgen tot fysieke filmver­toningen en even­e­menten zonder Mijn NFF account is het mogelijk om tickets aan te schaffen via de fysieke kassa’s van NFF, waarvan NFF de locaties tijdig aankondigt via de website. Het is niet mogelijk om zonder Mijn NFF account toegang te krijgen tot betaalde online content van NFF.
Artikel 5. NFF Vriendenlidmaatschap
 1. Het lidmaatschap gaat in zodra NFF de betaling ontvangt en loopt voor onbepaalde tijd.
 2. De betaling verloopt jaar­lijks via automa­tische incasso.
 3. Na het eerste jaar, kan de Gebruiker het abon­nement jaar­lijks opzeggen.
 4. Op geen enkele wijze kan afgeweken worden van de loop­tijd en de daarbij behorende abonnementsprijs.
 5. Opzeg­ging kan geschieden per e‑mail aan vrienden@​filmfestival.​nl.
 6. NFF behoudt zich het recht voor bepaalde onderdelen van dit abon­nement eenz­i­jdig te wijzigen.
Artikel 6. Toegang

Zonder geldig ticket wordt de toegang geweigerd. Na aanvang van een even­e­ment of filmver­toning op locatie wordt er geen toegang meer verleend. Online wordt korte tijd nog wel toegang verleend na aanvang van het programma, maar er wordt geen vermin­dering op de prijs aange­bracht. Toegang is alleen voor de Gebruiker die het ticket heeft aangeschaft via zijn of haar Mijn NFF account of via de fysieke kassa.

Artikel 7. Huis­regels op locatie
 1. NFF hecht aan een veilige omgeving en respecteert het huis­re­gle­ment of eventuele algemene voor­waarden van alle festi­val­lo­caties. De Bezoeker respecteert ook het huis­re­gle­ment en de algemene voor­waarden van alle festivallocaties.
 2. Bezoekers dienen te allen tijde de aanwi­jzingen van het personeel van de locatie en NFF op te volgen.
 3. Het is niet toeges­taan om opnames te maken tijdens programma’s van NFF, tenzij daar vooraf schriftelijk toestem­ming voor is gegeven door de afdeling Pers & Publiciteit van NFF.
 4. NFF stelt zich niet aansprake­lijk voor persoon­lijke schade of schade en/​of verlies aan eigen­dommen van Bezoeker tijdens zijn of haar bezoek aan een NFF-locatie.
 5. Ongewenst gedrag wordt niet getol­ereerd. Mocht je dit onver­hoopt ervaren, dan nodigt NFF de Bezoeker uit om hierover meteen de NFF-locatie­m­an­ager te informeren. De NFF-locatie­m­an­ager, kan hier actie op ondernemen, zoals het verwi­jderen van de Bezoeker die zich niet aan de regels houdt.
 6. Wanneer de Bezoeker zich in of in de omgeving van een festi­val­lo­catie bevindt, is het mogelijk dat de Bezoeker gefo­tografeerd of gefilmd wordt door NFF of door externe partijen met publi­catie en commer­ciële versprei­ding tot gevolg. De Bezoeker wordt geacht hiermee akkoord te zijn tenzij de Bezoeker aan NFF tevoren aangeeft dit voor een spec­i­fiek even­e­ment en festi­val­lo­catie hiermee niet akkoord te gaan.
Artikel 8. Privacy

NFF vindt het belan­grijk om zorgvuldig met de persoon­s­gegevens van de Bezoeker en de Gebruiker om te gaan. Dit geldt ook voor de gegevens die NFF voor haar dien­stver­lening in haar geau­toma­tiseerde systemen registr­eren. Dit doen we conform de richtli­jnen van de AVG. Gebruiker wordt geacht kennis te hebben genomen van de priva­cyverk­laring van NFF welke op de website van NFF raad­pleeg­baar is en in te stemmen met de daarin beschreven verw­erkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

Artikel 9. Intel­lectuele eigendomsrechten
 1. De op het ticket van NFF rustende intel­lectuele eigen­dom­srechten behoren toe aan
  NFF.
 2. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen waar­door rechten of andere belangen van NFF zouden kunnen worden geschaad.
 3. Het is Gebruiker niet toeges­taan enige aanduiding betr­e­f­fende auteursrechten, merken, handel­snamen of andere rechten van indus­triële eigendom van het ticket te verwi­jderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het ticket.
 4. Het is Gebruiker verboden het ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
 5. De Overeenkomst strekt niet tot de over­dracht van enig intel­lectueel eigen­dom­srecht van NFF aan Gebruiker.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
 1. Mocht NFF in het kader van haar verplichtingen aan Gebruiker aansprake­lijk zijn, is de aansprake­lijkheid van NFF wegens toereken­bare teko­rtkoming in de nakoming, dan wel wegens onrecht­matige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de tickets aan Gebruiker in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/​of grove schuld van NFF of haar ondergeschikten.
 2. De aansprake­lijkheid van NFF wegens toereken­bare teko­rtkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Gebruiker NFF onver­wijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuiv­ering van de teko­rtkoming wordt gesteld, en NFF ook na die termijn toereken­baar tekort blijft schi­eten in de nakoming van haar verplichtingen. De inge­brekestelling dient een zo volledig en gede­tailleerd mogelijke omschri­jving van de teko­rtkoming te bevatten, zodat NFF in staat is adequaat te reageren.
 3. Gebruiker vrijwaart NFF voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvol­doende naleven door Gebruiker van enige verplichting jegens NFF, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
 4. Voor­waarde voor het ontstaan van enig recht op schade­v­er­goeding is steeds dat Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij NFF meldt.
 5. NFF kan op geen enkel moment aansprake­lijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het ticket dan ook. Bij verlies of dief­stal kan de Gebruiker geen aanspraak maken op een vervan­gend ticket of terug­be­taling van enige gelden. NFF is evenmin aansprake­lijk voor vertraging of het niet of onjuist aflev­eren van tickets, indien vertraging of het niet of onjuist aflev­eren niet kan worden toegerekend aan NFF.
 6. NFF aanvaardt op geen enkele wijze aansprake­lijkheid voor door Gebruiker bij derde partijen verkregen Tickets. NFF kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
 7. NFF is op geen enkele wijze aansprake­lijk voor enigerlei schade die de houder van dit ticket ondervindt door handelen of nalaten van derden.
Artikel 11. Overmacht
 1. Onder over­macht wordt verstaan iedere teko­rtkoming die niet aan NFF kan worden
  toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan schuld van NFF en noch krachtens de wet, recht­shan­deling of in het verkeer geldende opvat­ting voor rekening van NFF komt.
 2. Partijen komen overeen dat onder over­macht ook zal worden verstaan: alle ten tijde van de totstand­koming van een Overeenkomst onbek­ende (lokale) gevolgen van een pandemie.
 3. Onver­min­derd de overige aan haar toekomende rechten, heeft NFF in geval van
  over­macht het recht om de uitvo­ering van de bestelling van Gebruiker op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Gebruiker mee te delen en zulks zonder dat NFF gehouden is tot enige schade­v­er­goeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maat­staven van redelijkheid en billijkheid onaan­vaard­baar zou zijn.
Artikel 12. Toepas­selijk recht
 1. Deze Algemene Voor­waarden en de Overeenkomst worden uitslui­tend beheerst door Neder­lands recht.
 2. Eventuele geschillen tussen Partijen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Algemene Voor­waarden of een Overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Geniet van je bezoek aan het NFF. Mocht je feed­back hebben, stuur dan een e‑mail naar info@​filmfestival.​nl.