Academysysteem

De nominaties en winnaars van de Grote Prijzen van de Nederlandse Film, de Gouden Kalveren, worden in de categorieën speelfilm en lange documentaire bepaald door middel van het Academysysteem. Het concept voor deze vorm van selectie en bekroning is ontwikkeld door het Nederlands Film Festival en de in 2013 opgerichte Dutch Academy For Film (DAFF).

Lees meer over het academysysteem

Stemprocedure

Stemronde 1: Voorselectie

  • Tijdens deze stemronde worden uit alle ingeschreven speelfilms en lange documentaires twee voorselecties gekozen van 15 producties elk;
  • De stemperiode loopt van 29 juni tot en met 5 juli 2021;
  • Iedere stemmer die zich voor stemronde 1 registreert krijgt de producties die bekeken en beoordeeld moeten worden willekeurig toegewezen. De ingeschreven producties worden evenredig verdeeld;
  • Stemmers worden zo spoedig mogelijk na het sluiten van de inschrijving (1 juni 2021), op de hoogte gebracht van de door hen te beoordelen producties;
  • Stemmers in de secties Productie, Regie, Scenario, Acteren en Production Design krijgen 15 speelfilms toegewezen die zij kijken en beoordelen;
  • Stemmers in de sectie Documentaire krijgen 15 lange documentaires toegewezen die zij kijken en beoordelen;
  • Stemmers in de secties Camera en Postproductie krijgen 15 speelfilms en 15 lange documentaires toegewezen die zij kijken en beoordelen;
  • Iedere stemmer beoordeelt de aan hem of haar toegewezen producties met een cijfer van 1 tot en met 10. Het cijfer 1 is de laagste score, het cijfer 10 is de hoogste score;
  • Per film wordt een gewogen gemiddelde score berekend. De 15 speelfilms en de 15 lange documentaires met de hoogste gemiddelde scores maken deel uit van de voorselectie en gaan door naar stemronde 2.

In het geval van ex aequo op plek 15, worden de betreffende films allen opgenomen in de voorselectie. De voorselectie bestaat in deze situatie uit meer dan 15 titels In het geval er 20 of minder speelfilms of lange documentaires worden ingeschreven (uitgezonderd NFF-premières), vervalt voor die respectievelijke voorselectie stemronde 1 en behoren alle ingeschreven producties tot de voorselectie. Voorbeeld: er worden 18 speelfilms en 40 lange documentaires ingeschreven. Stemronde 1 zal voor speelfilm komen te vervallen en wordt alleen voor lange documentaire gehouden. De voorselectie speelfilm zal dan uit 18 en die van lange documentaire uit 15 producties bestaan.

Deze voorselectie voor de Gouden Kalf Competitie 2021 (films die voorafgaand aan NFF 2021 hun première beleven), wordt midden juli 2021 bekendgemaakt. Geregistreerde stemmers kunnen deze producties voor zover ze deze nog niet gezien hebben, in de daaropvolgende weken bekijken via het NFF Viewing-platform.

Stemronde 2: Nominaties

  • Tijdens deze stemronde worden de nominaties in alle prijscategorieën bepaald;
  • De lange speelfilms en documentaires die op het NFF 2021 hun première beleven, worden uitgenodigd deel te nemen aan de Gouden Kalf Competitie 2021. Premièrefilms die deze uitnodiging aannemen vormen tezamen met de uit stemronde 1 voortgekomen voorselectie de officiële selectie;
  • Kandidatenlijsten van de producties in de officiële selectie worden opgesteld op basis van de door de producent bij inschrijving verstrekte credits;
  • De stemperiode loopt van 31 augustus tot en met 14 september 2021;
  • Iedere stemmer stemt binnen de sectie waarvoor hij of zij is geregistreerd in de
   prijscategorieën die daaraan verbonden zijn (Zie: Schematische weergave Stemrondes 2 en 3);
  • Voor een aantal prijscategorieën komen zowel speelfilms als lange documentaires in aanmerking. Dit geldt voor de prijscategorieën Camera, Montage, Sound Design en Muziek;
  • Binnen een aantal secties kunnen de stemmers stemmen in meerdere prijscategorieën. Dit geldt voor de secties Postproductie (Montage, Sound Design, Muziek), Acteren (Acteur, Actrice, Mannelijke Bijrol en Vrouwelijke Bijrol) en Production Design (Production Design en Costume Design);
  • Stemmers kiezen drie personen per prijscategorie, behalve in de prijscategorieën Beste Film en Beste Lange Documentaire; daar kiezen ze vijf films;
  • Stemmers rangschikken hun keuze in een volgorde van 1 tot 5 (voor Beste Film en Beste Lange Documentaire) of van 1 tot 3 (alle andere prijscategorieën). In het eerste geval betekent rang 1 vijf punten, rang 2 vier punten, tot en met rang 5, die één punt betekent. In het tweede geval geeft rang 1 drie punten, rang 2 twee punten en rang 3 één punt;
  • In iedere categorie worden de vijf films of drie personen met het hoogste aantal punten genomineerd.

In het geval van ex aequo op plek 3/5 is doorslaggevend welke persoon/film door de meeste stemmers in hun top 3/5 is opgenomen. Bijvoorbeeld: als twee films in de categorie Beste Film evenveel punten halen voor de vijfde plek, dan is doorslaggevend welke van de twee films door de meeste afzonderlijke stemmers in de sectie Productie in de top 5 is opgenomen. Komt ook
hier een gelijke uitslag uit, dan is doorslaggevend welke persoon/film door de meeste stemmers op de eerste plaats is gezet in de top 5.

De nominaties voor de Gouden Kalveren worden tijdens het Nederlands Film Festival bekendgemaakt op maandag 27 september 2021.

Stemronde 3: Winnaars

  • De stemperiode duurt tenminste 48 uur, van maandag 27 september 2021, 23:45 tot woensdag 29 september 2021 23:45;
  • Alle stemmers kunnen stemmen in alle veertien prijscategorieën;
  • Stemmers kunnen in iedere categorie één stem uitbrengen, de persoon/film met het hoogste aantal stemmen is de winnaar.

In het geval van ex aequo is doorslaggevend het aantal stemmen uit de sectie die over het betreffende vakgebied gaat, zoals vermeld in onderstaand schema. Bijvoorbeeld: als twee kandidaten evenveel stemmen hebben in de prijscategorie Beste Regie, dan is doorslaggevend welke van de twee films de meeste stemmen heeft gekregen uit de sectie Regie. Is er ook dan een gelijke uitslag, dan is doorslaggevend welke film door de meeste secties het hoogst gewaardeerd is.

De winnaars van de Gouden Kalveren 2021 worden op vrijdag 1 oktober tijdens het Grolsch Gouden Kalveren Gala 2021 bekendgemaakt.

Deelnemende films

De voorselectie, nominaties en winnaars van de Gouden Kalveren in de categorieën speelfilm en lange documentaire worden bepaald door middel van het Academysysteem.

Voor de Gouden Kalf Competitie volgens het Academysysteem komen in aanmerking (tenzij NFF anders besluit i.v.m. COVID-19):

  • Speelfilms (70 minuten of langer) die – tussen de opening van de laatste en aankomende edities van het Nederlands Film Festival de première of eerste openbare vertoning hebben beleefd en minimaal een week zijn vertoond in minimaal drie Nederlandse filmzalen, of; in première gaan tijdens de aankomende editie van het Nederlands Film Festival en een release van minimaal een week in minimaal drie Nederlandse filmzalen in het vooruitzicht hebben
  • Lange documentaires (70 minuten of langer) die in deze lengte en vorm – tussen de opening van de laatste en aankomende edities van het Nederlands Film Festival de première of eerste openbare vertoning hebben beleefd en ten minste tien openbare vertoningen hebben gehad, of uitgezonden zijn door een landelijke omroep/online platform, of een première op het NFF, IDFA, IFFR of een A-filmfestival volgens de FIAPF-richtlijn hebben gehad, of; – in première gaan tijdens de aankomende editie van het Nederlands Film Festival en minimaal tien openbare vertoningen of uitzending door een landelijke omroep/online platform in het vooruitzicht hebben.

Let op: in alle gevallen moet een screener van de productie zo snel mogelijk aangeleverd worden om beschikbaar gemaakt te worden voor de stemmers van het Academysysteem op het online viewingplatform. Hiervoor gelden twee deadlines:

 • Vóór 1 juni 2021 dienen de screeners aangeleverd te worden van alle films die voorafgaand aan de startdatum van de aankomende editie in première/release gaan of zijn gegaan;
 • Vóór 1 september 2021 dienen de screeners aangeleverd te worden van alle films die tijdens de aankomende editie van het NFF in première gaan.

Bij speelfilms en lange documentaires die op het NFF in première gaan, is het aan de hoofdproducent om vóór 1 juni 2021 te bepalen of de film wordt aangemeld voor de Gouden Kalf Competitie in 2021 of 2022. Speelfilms en lange documentaires die niet op het aankomende NFF in première gaan en na de opening van het NFF 2021 aan bovenstaande voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor de Gouden Kalf Competitie 2022.

Stemgerechtigden en stemmers

Voorselectie, nominaties en winnaars worden in drie stemrondes bepaald door geregistreerde stemgerechtigden binnen het Academysysteem. Stemmen gebeurt via een online stemsysteem.

Stemrecht hebben degenen die voldoen aan minimaal één van de volgende criteria:

  • Winnaar van een Gouden Kalf
  • Lid van de Dutch Academy For Film (DAFF);
  • Nederlandse winnaar van hoofdprijzen van A-filmfestivals (volgens de FIAPF-richtlijn), IFFR en IDFA en Oscars en EFA’s, allen in de categorieën speelfilm en lange documentaire.

Stemgerechtigden kwalificeren zich voor minimaal één van acht secties. Stemmen is voorbehouden aan stemgerechtigden die uiterlijk 31 mei 2021 aan het NFF hebben bevestigd gebruik te willen maken van hun stemrecht. Alle stemgerechtigden worden in slechts één sectie geregistreerd. In geval een stemgerechtigde zich kwalificeert voor meerdere secties, dan dient deze bij de jaarlijkse registratie, te kiezen voor één sectie.

Academysecties:

 • Regie
 • Productie
 • Scenario
 • Acteren
 • Camera (Camera/VFX)
 • Production Design (Production Design/Costume Design/Grime)
 • Postproductie (Montage/Muziek/Sound Design)
 • Documentaire

Stemrecht is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het maken van of aanzetten tot het maken van stemafspraken is ten strengste verboden. Indien daar naar het oordeel van de directeur-bestuurder van het NFF aanleiding toe is, heeft het NFF het recht om stemmers te diskwalificeren en/of stemmen ongeldig te verklaren, en/of de stemming en aldus de uitslag geheel of op onderdelen ongeldig te verklaren. In dat geval besluit de directeur-bestuurder of en hoe de uitslag op de ongeldig verklaarde onderdelen alsnog tot stand kan komen. Het NFF behoudt zich het recht voor om de Gouden Kalf Competitie voort te zetten met inachtneming van bijgestelde criteria voor stemrecht.

Overgangsperiode stemrecht

Het ledenaantal van de DAFF is gegroeid naar 520 en daarom gaan we naar een situatie waarin enkel leden van ‘de Academy’ stemmen voor de filmprijzen van Nederland – net als bij de Oscars, EFA’s en Césars. Dit doen we in stappen.

Om een brede en representatieve Academy te waarborgen, is een overgangsperiode ingesteld. Dit jaar verandert er nog niets en blijft het stemrecht voor de Gouden Kalf Competitie 2021 zoals het nu is. Als dit jaar minimaal 400 DAFF-leden zich registreren als stemmer, zal het exclusieve stemrecht voor DAFF-leden ingaan vanaf 2022. Als het er minder zijn, duurt de overgangsperiode tot 2023.

Zoals al gebruikelijk was, zal de DAFF ook in de nieuwe situatie de Gouden Kalf winnaars van de komende festivals en andere (inter)nationale prijswinnaars een jaar gratis lidmaatschap aanbieden. Vooruitlopend op de gewijzigde stemrechtprocedure vanaf 2022 of 2023, biedt de DAFF stemgerechtigde Gouden Kalf- en/of andere prijswinnaar nu reeds een gratis lidmaatschap aan voor de periode van twee jaar (dus tot en met 2022).

Alle informatie op deze pagina is afkomstig uit en gebaseerd op het Algemeen Reglement Nederlands Film Festival 2021.